Txheej Txheem ntawm Lub Tsev Hais Plaub Rau Tsev Neeg: ‘Early Neutral Evaluation’ (ENE)

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog hais plaub rau tsev neeg thiab Txheej Txeem Ntsuam Xyuas Teebmeem ntawm Rooj Plaub (ENE). Nws qhia tias lawv yog dabtsi, lawv yuav pab tau li cas, thiab yuav ua li cas los npaj.