Txheej Txheem ntawm Lub Tsev Hais Plaub Rau Tsev Neeg: ‘Early Neutral Evaluation’ (ENE)

Tus sau
Education for Justice

Tom qab koj ua ntaub ntawv sib nrauj los yog sib txeeb menyuam ces koj yuav muaj rooj plaub sib tham hu ua Case Management Conference (ICMC). Koj yuav tau txais ib daim ntawv ICMC. 

Txhua lub zos muaj cai txawv txog daim ICMC. Koj lub zos tej zaum yuav kom koj xa daim ntawv no mus ua ntej, los yog koj kuj nqa tau mus rau hnub es koj muaj koj rooj sib tham ICMC. Saib koj daim ntawv koj paub tseeb txog yam dabtsi koj yuav tsum tau ua. Nco ntsoov luam ib muab ib daim rau tug neeg sab tov, los rau lawv tus kws lij thiab choj thiab.

ICMC yog qhov koj tshwm ntsej muag thawj zaug hauv lub tsev hais plaub rau tsev neeg (Family Court). Nws tshwm sim li ntawm 3 mus rau 4 lub lim tiam tom qab koj xa ntawv mus.

Qhov ICMC yog ib qho sib tham tsis ceev lus tseg nrog tus kws txiav txim, nrog koj, nrog tus neeg sab tov thiab koj tus kws lij choj yog tias koj muaj lawv. Lub tswv yim no yog rau txhua leej txhua tus los hais lus tau ywj siab thiab daws kom tau cov teeb meem kom ntau li ntau tau.

Yog tias tseem tshuav tej qho teeb meem uas daws tsis tau thaum muaj kev sib tham ICMC, tus kws txiav txim yuav nug kom muaj qhov Early Neutral Evaluation (ENE) ib qho txheej txheem ib co tsev hais plaub siv los sib khom txog seb tus menyuam nrog leej twg nyob, cov sij hawm rau niam txiv saib menyuam los yog kev tsis sib pom zoo txog nyiaj txiag sab nraum qhov kev hais plaub hauv lub tsev hais plaub. Tus kws txiav txim qee zaus yuav cia li ua hais rooj plaub mus tsis muaj qhov ENE, tabsis mam li kom muaj ib qho tom qab.