Nidaamka Maxmakadaha Qoyska Dhexdhexaadinta Qoyska (ENE)

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa maxkamadda qoysaska iyo Qiimeynaha Hore ee Dhexdhexaadka ah (ENE). Waxa ay ka hadashaa waxa ay yihiin, sidda ay wax u caawiyaan, iyo sidda loogu diyaar garoobo.