Hadii aadan bixin karin Amaahdaada tacliinta Ardayga iyadoo Sababtu tahay Naafanimo

Waxaa qoray
Education for Justice

Ka waran hadii aanan bixin karin amaahdayga tacliinta ardayda naafanimo awgeed?  
hadii aad dib ula dhacdo bixinta amaahda tacliinta ardayga, cadadka lacagta ah ee lagugu yeelanaa waa uu sii kordhayaa.  Deyntu is ma tagto hadii aad iska indho tirto. Dowlada dhexe amaahda waa soo ceshan iyadoo lacagta canshuur-celintaada qabsanaysa ama qayb ka goosanaysa dakhligaaga, xataa dakhliga Sooshal Sakuuratiga (Social Security) Eeg warqadayada xogta aruursan ee Dhibaatooyinka Amaahda Ardayda.

Hadii aad naafo tahay aadana waligaa kasban doonin lacag kugu filan si aad dib ugu bixiso amaahda tacliinta, waxaa dhici karta inaad xaq u yeelato Cafiska Buuxa ee Naafada Rasmiga ah (TPD).