Daryeelka Caafimaadka Degdegga ah

Waxaa qoray
Education for Justice

COVID-19: Wixii macluumaad oo ku saabsan COVID-19 ama EMA soo booqo halka: https://www.ilcm.org/news-fact-sheets/

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa sidda dadka aan muwaadiniintu ahayni ay ku heli karaan barnaamijka la yiraa EMA iyo nooca uu yahay daryeelada ay heli karaan.