Guurka iyo Deynta Minnesota

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa kolka aad mas’uulka ka noqonayso daynta xillahaaga ama xillo aad horey isu qabi jirteen.  

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay haysaa akhbaar ku saabsan guurka iyo deynta. Hadii aad deyn la wadaagto qof kale laakiin aydnaan is qabin qofkaa, eeg warqadayada xogta aruursan ee ku saabsan Lamaanayaasha aan Is Qabin, Deynta, iyo Hantida.