Xaqqa uu Kirestahu ku wacan karo Caawimaad

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxay ka hadashaa xaquuqdaada aad ku wacan karto 911 adigoo kirayste ah.