Xasuusinta Cashuurta marka Dib loogu noqonayo Dugsiyada: Waxbarashada Minnesota Ku Kordhin Iyo Ka Saarid

Waxaa qoray
Education for Justice

Kaydi xaashida lacag bixinta (risiidka) marka aad qalabka dugsiga iibsatid si aad u isticmaashid xiliga Cashuur Celinta Gobolka!

Waxaa laga yaabaa in aad ku dacwooto Gobolka in laguugu daro ama lagaa jaro kharajka la xiriira waxbarashada caruurtaada. Tani waxay isugu jirtaa caruurta dhigata dugsiga barbaarinta caruurta yar yar illaa dugsiga sare.