Cai Ua Se Rau Cov Menyuam Yuav Los, Ua Niam Qhuav Txiv Qhauv thiab Txheeb Ze Tu Cov Menyuam

Tus sau
Education for Justice
The deadline to file tax returns has been extended to May 17, 2021

Yog kuv tau nyiaj los tu ib tug menyuam, puas suav tias yog nyiaj hli ua haujlwm tau rau kuv kev ua se?

Cov nyiaj koj tau rau cov hauv qab no, TSIS suav tias yog nyiaj hli ua haujlwm tau los rau koj kev ua se.

  • Nyiaj tau los ntawm kev saib xyuas:
  • “Difficult of care” yog nyiaj tau los (ntxiv rau kev pab saib xyuas rau tej haujlwm tsis yooj yim uas yog cov nyiaj koj tau los ntawm kev pab saib xyuas tus menyuam foster uas xiam oob qhab ntawm tes taw, laj lim plab plaw, lossis kev siab tsis tu):
  • Cov nyiaj pab thaum mus yuav me nyuam uas pab them nqis zov menyuam:
  • MFIP (Minnesota Family Investment Program), thiab SNAP (food stamps)
  • Tu 10 leej lossis tsawg dua tus menyuam yog tias qhov nyiaj tuaj ntawm qhov chaw pab menyuam yuav peev uas koomhaum nom tswv ntiav.

Koj siv tau tej nqi them tuaj no los saib seb cov txiaj ntsim ntawm Minnesota Working Family Credits thiab se vaj tse yuav tau rov qab npaum cas.

Cov nyiaj koj tau ntawm tej kev pab li nram no yog nyiaj se sau tau thiab SUAV tias yog koj cov nyiaj ua haujlwm los rau lwm xyoo ua se rau koj. Saib xyuas 10 los sis ntau tshaj tus menyuam foster care:

  • Tseg ib lub txaj npaj tos tab txawm tsis siv li:
  • Lub tsev rau ib co menyuam:
  • Saib xyuas ntau tshaj 5 leeg muaj hnub nyoog laus tshaj 19 xyoos