Xeerarka Canshuurta ee Ilmaha Korsiga loo Qaato, Dadka Dowlada Ilmaha u Haya Iyo Ehelada Ilmaha Korisa

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa qaababka kala duwan ee lagu helo lacagta canshuurta ee ilmaha ku soo nqota xataa hadii aadan ahayn waalidka ilmahaa dhalay.