Xeerarka Canshuurta ee Ilmaha Korsiga loo Qaato, Dadka Dowlada Ilmaha u Haya Iyo Ehelada Ilmaha Korisa

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Hadii lacag la igu siiyo haynta ilmo, ma waxaa loo xisaabin lacagta dakhli ahaan? 

Lacagta lagugu siiyo, mid walba oo ka mid ah waxyaabahan soo socda, LOOGUMA xisaabiyo dakhli ahaan canshuurtaada.

  • Lacagaha lagugu siiyo kharashaadka daryeelka
  • Lacagaha “daryeelada dhibka badan” (lacagta siyaada ah ee aad ku hesho hadii aad dowlada u hayso ilmo jir ahaan, madax ahaan, ama caadifad ahaan naafo u ah)
  • Gargaarida ilmaha korsiga loo qaadanayo ee bixiya kharashka haynta ilmaha
  • MFIP (Barnaamijka Maalgelinta Qoysaska Minnesota), iyo SNAP (cunto)
  • Aad hayso 10 ama in ka yar oo ilmo ah hadii lacagta la bixinayaa ay ka imaanayso hay’ad samafal hagaagsanaanta ilmaha ka shaqeysa oo ku shaqeysa qandaraas ay dowlada gobolka la leedahay.

Waa aad u isticmaali kartaa lacagahaa si aad u ogaato cadadka loo ogol yahay Qoysaska Danyarta ah ee Minnesota iyo lacagta canshuurta guryaha la isugu soo celiyo.

Lacagta aad ka hesho mid walba oo ka mid ah waxyaabahan soo socda WAXAA loo canshuuri dakhli ahaan waxaana loogu xisaabin dakhli inay tahay canshuurtaada.  

  • Daryeelida in 10 ilmood oo aad dowlada u hayso
  • Sariir u diyaarinta xataa hadii aan la isticmaalin
  • Lahaanta Deegaan Dadka lagu hayo (group home)
  • Daryeelida in ka badan 5 qof oo ka weyn 19-sanno jiro