Kev Cai Ua Se rau Niam Qhuas Txiv Qhuas, Cov Txheeb Ze, thiab Yuav Menyuam

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog ob peb txoj kev uas koj tau nyiaj se rov qab los rau tus menyuam, txawm yog tias koj tsis yog leej niam/txiv yug tus menyuam. 

Daim ntawv meej tseeb no tsuas yog ua rau xyoo ua se 2022 xwb.
Cov se no yuav tsum xam mus lub Tim 18, Xyoo 2023.