Kev Cai Ua Se rau Niam Qhuas Txiv Qhuas, Cov Txheeb Ze, thiab Yuav Menyuam

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog ob peb txoj kev uas koj tau nyiaj se rov qab los rau tus menyuam, txawm yog tias koj tsis yog leej niam/txiv yug tus menyuam.