Cov Khub Tsis Sib Yuav, Nuj Nqis, thiab Vajtse

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog tias muab cov nuj nqis, leejtwg tau menyuam thiab khoom ntiag tug los sib faib yog tias cov khub sib tso lossis yog tias ib tug tam sim neej lawm.