Poob qab them nqi tsev lossis nqi fais fab, cua sov, thiab dej? Thov kev pab ntawm RentHelpMN.org
Lug nug? hu 2-1-1 lossis ntaus koj tus zip code mus rau 898-211

Cov Khub Tsis Sib Yuav, Nuj Nqis, thiab Vajtse

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm

Thaum neeg sib yuav, nws muaj cov kevcai lijchoj ua siv rau txoj kev nyob ua ke.  Cov kevcai no kuj tswj khoom thaum lawv txoj kev sib yuav xaus thaum sib nrauj.  Piv txwv, thaum neeg sib yuav sib nrauj, Minnesota txoj kevcai hais tias muab cov khoom nkawv muaj sib faib kom ncaj ncees rau nkawv.  Tsis hais leejtwg them rau dabtsi.  Thaum ib khub nyob ua ke tsis sib yuav,  cov kevcai no tsis raug lawv. 

Yog koj thiab koj tus khub tsis xav sib yuav, yog ib qho zoo tswv yim rau neb los txiav txim siab txog cov khoom neb  koom muaj ua ke yog neb tsis nyob ua ke lawm lossis yog dabtsi ua cas rau ib tug.  Yog yuav tau coj mus hais hauv tsev hais plaub, nws yoojyim dua yog koj twb muaj lus sib pom zoo thaum pib lawm.