Cov Neeg Raug Ua Phem Rau thiab “U Visas”

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog tias hloov tau koj kev nyob nyob tebchaws no yog tias koj lossis ib tug hauv koj tsev neeg raug tsim txom, thiab yuav ua hom visa tshwj xeeb no li cas.