Kuv lub tsheb raug cab lawm. Kuv mus nqa kuv cov khoom puas tau?

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog yuav ua li cas yog tias koj lub tsheb raug cab lawm thiab seb koj mus nqa koj cov khoom rov qab puas tau. 

Mloog daim ntawv qhia tseeb no