Kuv lub tsheb raug cab lawm. Kuv mus nqa kuv cov khoom puas tau?

Tus sau
Education for Justice

Cab tau koj lub tsheb thiab “tuav tseg” vim li cov nqe lus hauv qab no: 

  • Yog koj nres tsheb tsis raws kevcai, lossis nres ib qhov chaw ntev dhau lawm 
  • Yog koj nres tsheb rau sab kev tsis yog thaum muaj xwm ceev los kaus daus
  • Yog koj muaj ntau daim pib ticket uas tsis them 
  • Yog koj lub tsheb tuag thiab nres ntev koj tsis muab nws tshem

Yog muaj tshwm sim li no, tej zaum koj mus nqa tau koj cov khoom hauv tsheb txawm hais tias koj them tsis tau mus coj koj lub tsheb tabsim no.