Lwm Tus Tau Menyuam

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog tias koj yuav ua li cas thiaj tau tus menyuam yog tias koj tsis yog leej niam/txiv yug nws.