Haynta Ilmaha ee Qolada Sedexaad

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa sidda aad ku heli kartid haysasho ilmo, xataa adigoon ahayn waalidka ilmahaa dhalay.