Neeg Koom Chaw Nyob Uake

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog nrog lwm cov neeg nyob uake, leejtwg yuav tsum muaj npe nyob hauv daim ntawv xauj tsev, yog leejtwg luaj hawjlwm them nqi tsev, fais fab, cua sov/txias, cua ua noj, dej thiab rau ntiab tawm tsev.