Koom Cov Tshuab Ntsuas Fais Fab, Nkev, thiab Dej

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog tias cov cav ntsuas fais fab, cua sov/txias, cua ua noj, dej sib koom yog dabtsi, leejtwg yog tus them, thiab yuav ua li cas thiaj paub tias koj them tus nqi yog.