Poob qab them nqi tsev lossis nqi fais fab, cua sov, thiab dej? Thov kev pab ntawm RentHelpMN.org (lus Askiv xwb)
Lug nug? hu 2-1-1 lossis ntaus koj tus zip code mus rau 898-211

Nyiaj Muas Noj rau Cov Neeg Laus

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm

Tsuas yog 50% cov neeg laus nyob hauv lub xeev Minnesota uas tsim nyog tau nyiaj muas noj rau SNAP thiaj tau xwb.

Cim cia: Qhov kev pab cuam Food Support (nyiaj muas noj) hu uas SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program).