Ma lagugu leeyahay wali kiro guri ama lacag koronto? Ka codso caawimaad RentHelpMN.org (ingiriisi kaliya) 
Wax su'aalo ah? Wac 2-1-1 ama dhambaal (text) ugu dir siib koodkaaga (zip code) ka ah 898-211

Gargaarka Cuntada ee Dadka Da’da Ah

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

50% dadka da’da ah ee Minnesota oo kaliya oo ayaa ka soo baxa shuruudaha oo qaata gargaarka cuntada SNAP

Fiiro gaar ahWaxaa Gargaarka cuntada lagu magacaabaa SNAP (Barnaamijka Kabitaanka Gargaarka Nafaqada Kabitaanka Cuntada)