Nyiaj Se Tau Rov Qab Rau Cov Ua Haujlwm Tau Nyiaj Tsawg

Tus sau
Education for Justice
The deadline to file tax returns has been extended to May 17, 2021

Paub txog koj cov cai ua se kuj yog kev tau nyiaj – tej zaum kuj yog nyiaj ntau – los pab yus tsev neeg. Yeej tsim nyog koj lub sij hawm los tshawb txog. Tej zaum koj kuj tseem yuav tau txais kev ua se yam tsis raug them nqi. Yog xav paub, hu rau koom haum United Way ntawm 2-1-1 thoob hauv lub xeev. Los sis mus rau lawv lub vas sab https://www.211unitedway.org/.  Koj kuj nrhiav tau kev pab dawb uas nyob ze koj ntawm www.irs.gov/vita (lus Askiv xwb)

Cov neeg uas ua haujlwm tau nyiaj tshaj li tej qib yuav tsum ua se rau xeev thiab rau tebchaws cov nyiaj hli ua hauj lwm tau. Txawm tias koj tau tsawg dua li cov qib teev tseg, koj yeej tseem ua se kom tau nyiaj se rov qab. Cov ntaub ntawv ua se yuav tsum ua kom ncav lub Plaub Hlis Ntuj, tim 15 txhua xyoo. Koj yuav ua se xyoo no siv cov nyiaj ua tau los ntawm xyoo tag los. Yog li, xyoo 2021 no koj ua se rau xyoo 2020. Yog koj them se tsis txaus ces txhais tias koj tshuav nqi se, koj tseem yuav tau them cov nqi thiab tej paj tsub rau yog tias koj tsis them kom tag ua ntej lub Plaub Hlis Ntuj tim 15.

Tebchaws Cov Txiaj Ntsim Se

Minnesota Txiaj Ntsim thiab Kev Rov Nyiaj

Yog Koj Tsis Tau Tso Npe Ua Se, Tso Npe Tam Sis No!