Lacagta Canshuurta Uga Soo Noqota Dadka Dakhliga Yar

Waxaa qoray
Education for Justice

Ogaanta xaquuqdaada canshuurta machaneedu wuxuu noqon karaa lacag – marmarka qaarkood lacag aan u badan – oo caawisa qoyskaaga. Waa wax aad u huri kartid waqtigaaga si aad u eegto. Waxa dhici karta in canhuurtaada xareynteeda bilaash laguugu sameeyo. Si aad u hesho rug caawimaad fidisa oo kuu dhow, ka wac hay’ada United Way, lambarkeeda gobolka oo dhan ah ee, 2-1-1. Ama gal shabakadeeda (website) https://www.211unitedway.org/. Waxaad sidoo kale aad ka heli kartaa caawimaad bilaash ah shabakada ah www.irs.gov/vita.

Dadka shaqeeya ee kastabada lacag ka sareeysa cadad cayiman waa khasab inay xareystaan labadaba canshuur-celinta dowladda dhexe ee tan gobolka. Xataa hadii aad kasbato cadad ka hooseeya  cadadyadaa cayiman waa aad xareysan kartaa canshuurta si lacagi kuugu soo noqoto. Foomamka canshuurta waa in la xareeyaa ugu dambayn bisha Abriil 15keeda. Sannadkan waxa aad canshuurta xareysan adigoo isticmaalaya dakhligii ku soo galay sannadkii hore. Kolkaa, sannadka 2021, waxa aad xareysanaysaa canshuur-celintii sannadka 2020 ka. Hadii lacag lagugu yeesho waa khasab kolkaa inaad ka bixiso ganaax iyo dulsaar wixii lacag ah ee aadan bixin ka hor bisha Abriil 15 keeda.

Lacagta ka soo Noqota Canshuurta-celinta Dowlada dhexe

Lacagaha La Isu soo Celiyo Ama La Iska Jaro ee Minnesota

Hadii aadan wali Xareysan Canshuurtii, Xareyso Iminka!