Nyiaj SSI rau cov Pej xeem tsis yog Xam Xaj

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog tias tej zaum cov neeg tsis tau xam xaj twg thiaj li muaj feem tau cov kev pab ntawm Social Security lossis nyiaj xiam oob qhab.