Nyiaj SSI rau cov Pej xeem tsis yog Xam Xaj

Tus sau
Education for Justice

Nyiaj SSI yog ib qhov kev pab los ntawm tsoom fwv es muab nyiaj txhua lub hlis rau cov neeg khwv tau nyiaj-tsawg.  Yuav kom tau nyiaj SSI, koj yuav tsum muaj hnub nyoog 65 xyoos los yog laus dua los yog koj yuav tsum muaj ib qho xiam oob qhab es koj ua tsis taus hauj lwm.  Nws muaj ntau cov cai thiab tej yam txwv yog tias koj tsis yog xam xaj.  Txawm hais tias koj yeej tau npav ntsuab es yeej nyob teb chaws U.S. tau tas mus li thiab raws kev raws cai thiab koj muaj hnub nyoog 65 lub xyoos los yog xiam oob qhab, tej zaum koj yuav tsis tau txais qhov nyiaj SSI.