Rho Tawm Sijhawm So Tom Haujlwm: Mob Nkeeg lossis Ploj Tuag

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm

Covid-19:  Nws muaj kevcai tshiab txog sijhawm so thaum muaj mob vim
muaj kev kub ntxhov thoob tebchaws.

Mus rau https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave (lus Askiv xwb)

Tej zaum koj yuav rho tawm sijhawm so tom haujlwm tsis them nyiaj (sijhawm so) los lis txog mob nkeeg nyhav, ploj tuag, lossis los tu tus neeg yus hlub muaj mob nyhav.