Rho Tawm Sijhawm So Tom Haujlwm: Mob Nkeeg lossis Ploj Tuag

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog thov sijhawm so tom haujlwm vim muaj mob, ploj tuag, lossis los tu ib tug neeg mob nyhav heev hauv koj tsev neeg. 

Covid-19: Nws muaj kevcai txog sijhawm so thaum muaj mob vim muaj kev kub ntxhov thoob tebchaws. Mus rau https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/Pandemic/1422-HMN.pdf.