Fasaxa Shaqada: Dhimasho ama Geeri

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa u helida ka fasaxid shaqada ah sababo ah sidda, jirro, geeri, ama daryeelid rixim aad u buka oo qoyskaaga ka mid ah.