Fasaxa Shaqada: Dhimasho ama Geeri

Waxaa qoray
Education for Justice
COVID-19 Waxaa jira sharciyo cusub oo ku saabsan fasaxyada taasoo ay ugu wacan tahay cudurka dilaacay. Soo booqo https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave

Waxaa suurogal ah in aad codsan karto fasaxa aan lacag lagu siin (fasax) si aad wax uga qabato xaalad bukaan khatar ah, dhimasho ama aad xanaaneyso qof qoyska ah oo xanuun la il daran.