Tawm Tsam kev Txiav Txim rau VRS

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm

Vocational Rehabilitation Services (VRS) yeej muaj ib qho txheej txheem txog kev tawm tsam kev txiav txim yog hais tias koj tsis zoo siab nrog rau kev txiav txim siab es lawv tau txiav txim rau koj rooj lus.  Yog hais tias koj yog ib tug neeg tau sau ntawv mus thov los yog twb ho yog ib tug neeg es twb tau kev pab lawm, koj muaj txoj cai:

  1. nug kom muaj kev sib khom kom sib haum. Qhov no txais hais tias ib tug neeg sab nraud nyob nruab nrab ua hauj lwm nrog koj thiab VRS kom muaj kev sib pom zoo.

              thiab/los yog

  1. nqa pov thawj, ntaub ntawv thiab cov tim khawv nrog koj tuaj hais koj rooj plaub rau ib tus kws txiav txim mloog. Tus kws txiav txim mas li txiav txim rau koj rooj plaub.