Tshem Tawm Txoj Cai Ua Niam Txiv (TPR)

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog tias nws txhais li cas thaum tshem tawm cov cai ua niam txiv rau tus menyuam lawm. Thaum twg thiaj tshwm sim muaj, txoj kev txheej txheem, thiab yuav ua li cas thiaj tau cov cai ua niam txiv rov qab.