Tsim Nyog Pab: Koj Xav Tau Koj Tus Tswv Tsev Hloov Koj Lub Tsev Vim Koj Muaj Disability?

Tus sau
Education for Justice

Yog hais tias koj muaj ib tug mob uas ua nyuaj rau koj nyob hauv koj lub tsev xauj, koj hais tau rau koj tug tswv tsev hloov kos koj nyob taus yooj yij zog. Qhov no yog hu ua "Reasonable Accomodation."