Poob qab them nqi tsev lossis nqi fais fab, cua sov, thiab dej? Thov kev pab ntawm RentHelpMN.org (lus Askiv xwb)
Lug nug? hu 2-1-1 lossis ntaus koj tus zip code mus rau 898-211

Ua Kom Tsim Nyog Nyob Taus: Koj Puas Xav Kom Koj Tus Tswv Tsev Hloov Tej Yam Vim Koj Qhov Xiam Oob Qhab?: Koj Xav Tau Koj Tus Tswv Tsev Hloov Koj Lub Tsev Vim Koj Muaj Disability?

Tus sau
Education for Justice

Yog koj muaj ib qhov xiam oob qhab uas ua nyuab rau koj lub neej, nrhiav los sis nyob ib lub tsev kem uas koj muaj feem nug kom tus tswv tsev hloov kom yooj yim rau koj nyob ntawm. Tej kev hloov no hu uas “reasonable accommodations” ua kom tsim nyog nyob taus.