Tsoom Fwv Cov Kev Pab rau Neeg Hluas

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog tias yuav ua li cas thiab thaum twg koj thiaj tau txais kev pab tsoom fwv yog tias koj yaus dua 18 xyoo.