Tsoom Fwv Cov Kev Pab rau Neeg Hluas

Tus sau
Education for Justice

NCO CIA:  Qhov no yog ib chav nyuaj ntawm txoj kevcai.  Tseem ceeb mus nrog ib tug kws lij choj tham txoj koj qhov teebmeem tswj xeeb. 

Yog koj tsis tau cai nyob tebchaws no (npav ntsuab) lossis yog neeg xam xaj U.S., TSIS TXHOB ua ntawv thov kev pab ntawm tsoom fwv txog thaum koj nrog tus kws lij choj tham tso.