Ua Haujlwm Dhau Sijhawm

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm

Tseemfwv tebchaws thiab tseemfwv xeev muaj cov cai tswj kev ua haujlwm dhau sijhawm. Lawv yog cov Federal Fair Labor Standards Act (FLSA) thiab cov Minnesota FLSA. Nyob ntawm qhov twg pab tau koj ntau tshaj ces koj siv qhov ntawd. Feem ntau, cov cai tseemfwv tebchaws nruj tshaj cov cai tseemfwv xeev thiab siv tau rau txhua tus neeg ua haujlwm, ces nws tswj cov kev txiav txim. Cov cai tseemfwv tebchaws tswj tias kev ua haujlwm dhau sijhawm pib tom qab tsawg teev haujlwm dua. Yog xav paub ntxiv tias seb cov neeg ua haujlwm twg yog cov muaj feem los ntawm tseemfwv tebchaws cov cai, mus saib daim ntawv tseemfwv Department of Labor’s Fact Sheet #14 ntawm www.dol.gov/whd.   

Yog koj muaj feem tau kev them nyiaj haujlwm dhau sijhawm raws txoj cai, nws txhaum cai rau lub chaw haujlwm nrog koj sablaj nrhiav tswvyim kom tsis tau them koj. Tsis tas yuav yog koj ua haujlwm txwm hnub los yog nrab hnub li.  Lub chaw haujlwm yuav tsum tau them nyiaj ua haujlwm dhau sijhawm rau tus neeg ua haujlwm, tshwj tias lub chaw haujlwm muab tau pov thawj qhia tias tus neeg ua haujlwm ntawd yeej raug “zam tawm” tau ntawm txoj cai.  Feem ntau ntawm cov neeg ua haujlwm tsis poob rau qhov kev hla tawm no thiab muaj lub npe hu tias yog neeg ua haujlwm “tsis-zam tawm”. Cov neeg ua haujlwm uas tsis-hla tawm yuav tsum raug them raws cov teev ua haujlwm thiab rau kev ua haujlwm dhau sijhawm. Yog xav paub ntxiv txog tias leejtwg yog cov “zam-tawm” thiab “tsis-zam tawm,” mus saib peb daim ntawv Hom Haujlwm thiab Cov Cai Koj Muaj.

Nws yog tswvyim zoo khaws koj tej ntaub ntawv sau cov teev ua haujlwm cia rau koj tus kheej. Sau cia tias koj pib thiab xaus thaum twg rau txhua hnub koj ua haujlwm.  Khaws cov ntaub ntawv rau ib qho chaw nyab xeeb.