Ua Kom Tsim Nyog Nyob Taus: Koj Puas Xav Kom Koj Tus Tswv Tsev Hloov Tej Yam Vim Koj Qhov Xiam Oob Qhab?

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog tej yam tsim nyog muaj/ua, yuav nug li cas thiaj tau thiab yuav ua li cas yog koj tus tswv tsev hais tias tsis kam.