Ua Ntawv I.O.U. Kom Raws Kevcai Cov Ntawv Cog Lus Them Nyiaj

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv cog lus qiv nyiaj yog dab tsi?

Yog koj qiv lossis txais nyiaj, nws yog ib lub tswv yim zoo mus ua daim ntawv cog lus them nyiaj. Daim ntawv cog them nyiaj daim ntawv sau kev pom zoo them nyiaj rov qab mus rau tus neeg lossis ib lub lag luam.  Daim ntawv cog lus them nyiaj yuav tsum muaj lus qhia meej txog yam xws li thaum twg thiab yuav them nyiaj li cas, yog tias muaj paj nyob ntawm tus nqi tiv, thiab dab tsi yuav tshwm sim yog cov nyiaj tsis them rov qab.

Cov ntawv cog lus them nyiaj kuj hu ua ntawv them nyiaj lossis ntawv cog lus them nyiaj kos npe.

Yog koj yog tus neeg tiv nyiaj, koj yog tus neeg cog lus, ua kev cog lus, lossis tiv nqi.

Yog koj yog tus neeg txais nyiaj rau, koj yog tus neeg tau kev cog lus, tau nyiaj, lossis tau nyiaj kev pab.

Cov nyiaj tiv hu ua qhov principal.

Yog daim ntawv cog lus them nyiaj ua yog ces nws raws kevcai, tsev hais plaub hais tau kom ua raws li.  Saib hauv qab, “What should be in a promissory note?” Ntawv cog lus them nyiaj siv rau kev qiv nyiaj, kev lag luam qiv nyiaj thiab kev qiv nyiaj yuav vaj tse.

Daim ntawv cog lus t them nyiaj txawv ntawm daim I.O.U. vim daim ntawv cog lus them nyiaj hais tias tus neeg mam li them cov nyiaj rov qab thiab qhia tias yuav them li cas thiab thaum twg mam them thiab lwm yam.  Daim I.O.U. lam hais tias ib tug neeg tiv nqi rau lwm tus.