Ua Ntawv I.O.U. Kom Raws Kevcai Cov Ntawv Cog Lus Them Nyiaj

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog tias daim ntawv cog lus them nyiaj yog dabtsi, sau dabtsi rau hauv, thiab lwm yam qhia txog IOUs.