Poob qab them nqi tsev lossis nqi fais fab, cua sov, thiab dej? Thov kev pab ntawm RentHelpMN.org
Lug nug? hu 2-1-1 lossis ntaus koj tus zip code mus rau 898-211

Ua Xam Xaj U.S.: Muaj Pov Thawj Tias Koj Tus Menyuam Yog Xam Xaj

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm

Yog hais tias koj tau koj daim xam xaj U.S. thiab koj yog ib leej niam thiab txiv, koj cov menyuam es tseem tsis tau yog xam xaj kuj rais los ua tau xam xaj nyob ntawm tej rooj plaub.  Qhov no yog tau xam xaj los ntawm qhov hu ua “muab tau los” xam xaj.  TABSIS koj yeej tseem kom muaj cov ntaub ntawv xws li daim ntawv pov thawj ntawm daim xam xaj os yog phau ntawv hla teb chaws, kom muaj POV THAWJ tias koj tus menyuam yeej yog ib tug neeg muaj xam xaj.  Daim ntawv qhia tseeb no qhia kom koj paub tias txoj hau kev mus muab kom tau cov ntaub ntawv no.

Daim ntawv qhia tseeb no tsis qhia cov ntaub ntawv txog cov txheej txheem mus muab kom tau cov ntaub ntawv ua pov thawj qhia koj cov menyuam yog xam xaj yug hauv teb chaws US., cov menyuam yug txawv teb chaws es yog yug los ntawv cov niam txiv yog xam xaj U.S., los yog cov menyuam es coj los tu los ntawm cov niam txiv es yog xam xaj U.S.

Daim ntawv qhia qhov tseeb no tham txog cov ntaub ntawv thov nrhiav tau hauv internet.  Yog hais tias koj tsis muaj ib lub computer, koj kuj siv tau cov computer hauv lub tsev pej xeem qiv ntawv “public library”.  Koj kuj hu tau lub khoos kas tau hais los no thiab nug lawv kom xa ib daim ntawv tuaj rau koj.

Ua ntawv thov Daim Ntawv Pov Thawj Xam Xaj (N-600)

Ua ntaub ntawv thov Phau Ntawv Hla Teb Chaws rau koj tus Menyuam