Xauv Tawm thiab Kaw Tsis Pub Siv Los Ntiab Tawm Tsev Txhaum Kevcai

Tus sau
Education for Justice

Pib lub Ib hli hnub tim1, 2024, ntau cov kev cai lij choj txog vaj tse hloov lawm. Peb tab tom ua haujlwm los hloov tshiab cov kev pab ntawm no. Txog thaum peb ua tiav, ib co kev cai lij choj tseem ceeb tej zaum yuav tsis muaj lossis tsis yog. 

Yog koj muaj lus nug txog cov kev cai lij choj tshiab thiab lawv raug koj qhov teebmeem, hu Legal Aid ntawm  1-(877) 696-6529 lossis tiv tauj HOME Line ntawm  612-728-5767 lossis   https://homelinemn.org/e-mail-an-attorney/.

Daim ntawv qhia no tham txog raug xauv tawm tsev thiab kaw fais fab, cua sov/txias, cua ua noj, dej uas tsis raws kevcai thiab yuav ua li cas yog tej no muaj tshwm sim rau koj.