Xuquuqda Dadka Guryaha Kireysta Ee Minnesota

Waxaa qoray
Education for Justice

Laga bilaabo 1, bisha Janaayo 2024, dhowr sharciyadda guryaha ah ayaa isbedelay. Waxa aan ka shaqeynaynaa inaan ka cusboonaysiino ilahayaga isbedeladaa. Inta aan ka dhamaynayno hawshaa, waxaa laga yaabaa in akhbaar muhiim ah oo dhanka sharciyada ahi ay maqnaato ama ay khaldanaato. 

Haddii aad qabto su'aalo ku saabsan sharciyadda cusub iyo haddii ay xaaladaadda saameeyaan,  ka wac xafiiska Gargaarka Dhanka Sharciyadda (Legal Aid) khadka ah 1-(877) 696-6529 ama kala xiriir hay'adda HOME Line khadka ah 612-728-5767 ama gal barta https://homelinemn.org/e-mail-an-attorney/

Buug-yarehan wuxuu dadka guryaha kireysta ka caawinayaa inay fahmaan xuquuqdooda sharciga ah. Qoraalkan waa mid ku hagaya ee ma aha mid ka jawaabaya su'aal kasta. Sharciyada looga hadlayo buugyarehan badanaa waa kuwa la beddelo. Marka iska hubso in aad la socoto isbeddel kasta. Buug-yarehaan waxaa ku qorana waa xeerarka guud. Waa xeerar xaaladdaada khuseyn kara ama aan khuseyn karin.

Dhismeyaal dabaqyo ah oo guryo badan ayey ugu badan yihiin guryaha la kireysto. Guri keligiis ah, guri la jiito, guri laba dabaqyo ah, kuwa isku dheggan ayaa ka mid ah guryaha la kireysto. Buug-yarehan oo dhan ereyga la isticmaalayo waa "guri" ayadoo loola jeedo nooc kasta oo ka mid guryaha la kireysto oo dhan.

Cutubka 2. Kireysashada Guri

Heshiiska

“Heshiisku” waa oggolaansho uu kireyste la galo kireeye si uu u kiraysto guri uu ku noolaado. Heshiisku badanaa waa qoraal, laakiin waxa uu noqon karaa mid afka laga sheego. Heshiisku waa in uu ahaado qoraal haddii ay muddada kirada ka badan tahay 1 sano. Qaar ka mid ah kireeyeyaasha dhismayaasha yaryar waxay jecel yihiin in ay heshiis afka ah la galaan kireysteyaasha. Waa arrin sharci ah laakiin dantaadu waxay ku jirtaa inaad gasho heshiis qoraal ah. Haddii guriga aad rabto uu ku dhex yaallo dhisme ka kooban 12 qaybood ama wax ka badan, milkiilaha guriga waa khasab in uu isticmaalo heshiis qoraal ah

Markaad heysato heshiis qoraal ah, milkiilaha guriga waa in uu ku siiyo koobbiga heshiiska. Haddii kireeyuhu kuu diido in uu ku siiyo koobbiga heshiiska kirada ah, kireeyaha waxaa loo diidi karaa in uu heshiiskaas ku isticmaalo maxkamad.

Guud ahaan waxaa jira 2 nooc oo kiro ah, heshiis kiro oo go'an iyo heshiis kiro oo ah xilli Nooca heshiiska kirada ee aad haysato ayaa saameynaya xuquuqdaada sharciga ah ee kirayste ahaan.

Heshiiska Kirada Wakhtiga Go'an

Heshiiska kirada wakhtigiisu go'an yahay waa heshiis wakhtigiisa loo muddeeyey. Heshiiska kirada ee noocan ah waxa uu ku egyahay taariikh cayiman. Xaqa aad u leedahay in aad ku noolaato guriga kirada ah ayaa ku eg taariikhdaas. Kirada muddo lagu cayimo sida caamka waa 6 bilood ama 1 sano. Si aad u joojiso heshiiska kirada ee go'an ee taariikhda la sheegay, inta badan looma baahna in aad siiso milkiilaha ogeysiis qoraal hormaris ah. Qaar ka mid ah heshiisyada muddada go'an ayaa sheegaya in ogeysiis lagaa rabo, laakiin waa in marka hore lagu qoro heshiiska kirada. Xeerarka qaarkood ayaa khuseyn kara haddii ay kiradaadu tahay mid ay kabto dowladda. Eeg qeybta Guriyeynta iyo Kaabista Dadweynaha ee buug-yarehan laga bilaabo bogga 53-aad.

Waxaa laga yaabaa in lagaa yeelo inaad joogto ka dib heshiiska kirada ee go'an markuu dhammaado haddii aad isku raacdaan adiga iyo kireeyaha. Waxa kale oo aad ku sii noolaan kartaa haddii uu kireeyuhu kaa aqbalo kirada ka dib marka uu heshiisku dhammaado. Haddii kireeyuhu aqbalo kirada guriga ka dib markuu heshiisku dhammaado laakiin uma baahna inaad saxiixdo heshiis cusub, balse waxaa si toos ah kuugu bilaabanaya heshiis ah bil-bil.

Qaar ka mid ah heshiisyada muddada go'an ayaa wata dibu-cusbooneysiin toos ah. Taas macnaheedu waa in heshiiska la cusbooneysiiyay (laga kordhiyay) muddadii asalka ahayd haddii aadan kireeyaha siin ogeysiis qoraal ah oo horudhac ah oo aad qorsheyneyso in aad ka guurto dhammaadka muddada heshiiska ka dib. Kireeyaha waa in uu ku siiyo ogeysiis hordhac ah si heshiiska kirada si toos ah laguugu cusbooneysiin doono. Ogeysiiska hordhaca ah waa in lagu sameeyo 15 ilaa 30 maalmood ka hor wakhtiga kama-dambeysta ah ee aad guuri karto. Iska hubsi heshiiskaaga kirada ilaa ogeysiiskaaga ugu dambeeya. Haddii uusan milkiiluhu bixin ogeysiis, heshiiska kirada lama cusbooneysiin doono muddadii asalka ahayd. Haddii milkiiluhu ku siiyo ogeysiiska cusboonaysiinta, waa in aad milkiilaha ogeysiis qoran ku siiso sababta aad u guureyso ka hor wakhtiga kama dambaysta ah. Haddii kale waxaa lagaa rabaa lacagtii kiradda ee muddada heshiiska markaad guurto.

Heshiiska Kirada Xilliga Ah

Heshiiskan waa kiro aan lahayn taariikh go'an ama cayiman. Waa hal xilli oo kiro ah ilaa mid kale inta uu kireeyaha guriga ama kireystuhu ay ka buriyaan heshiiska. Kirada nooca ah bil-bil ayaa ah nooca ugu caansan ee kirada xilliga ah.

Si loo joojiyo heshiiska kirada xilliga ah, kireeyaha ama kireystaha waa in laga helo ogeysiis qoraal ah ugu yaraan hal xilli kiro oo buuxa ka hor.  Taas macnaheedu waa haddii aad rabto in aad heshiiska joojiso, oo waa in aad kireeyaha siiso qoraal ah ogeysiis maalinta ka horaysa bixinta kirada bisha ugu dambeysa. Haddii milkiilaha guriga uu rabo in uu buriyo heshiiska kirada waa in laga helo qoraal ah ogeysiis si isku mid ah.

Tusaale ahaan,  waxaad tahay kireyste guri ugu jira bil-bil ama xilli ah heshiis kiro, oo waxaad rabtaa inaad guurto 1-da Juun. Bisha kuugu dambeysa waxay noqon doontaa Meey kiradeeda oo bisha Meey waxay ku egtahay 1-da Meey. Waa in aad kireystaha siiso ogeysiis ah qoraal oo aad ku rabto in aad guurto ugu dambeys saqda dhexe ee 30-ka Abriil.

Gelidda Heshiiska Kirada

Nooc kastoo kireysi ah oo aad ku gasho, waa kuu fiican in uu qoraal kuu yahay si looga fogaado dhibaatooyinka dambe ee idiin dhexayn kara adiga iyo kireeyaha. Haddii kireeyuhu uusan heshiiska qoraal ka dhigin, kireystaha u soo dir waraaq aad ugu sheegeyso waxa aad u maleyneyso in ay yihiin xeerarka heshiiska. Koobbi ah warqaddaas adigu naftaada u hayso. Heshiiska afka ah wuxuu noqon karaa mid sharci ah oo ah khasab sida heshiisyada qoran, laakiin waxaa adkaaneysa in la caddeeyo waxa heshiiska ku jira. Koobbiga warqaddaada ayaa kugu caawin karta in aad ku caddeyso waxa ku jira heshiiskaaga afka ah.

Ka hor intaadan saxiixin heshiiska kireeyaha, si taxaddar leh u akhriso dhammaan waraaqaha. Iska hubso in aad si buuxda u fahamto heshiiska ka hor inta aadan saxiixin.  Haddii aad rabto inaad beddesho mid ka mid ah shuruudaha heshiiska kirada, waa in aad sameyso waxyaabaha soo socda:

1. Kala hadal kireeyaha shuruudaha kirada ee kala duwan. Si deggan oo edeb leh ugu sheeg kireeyaha isbeddelka aad rabto in lagaa sameeyo. Haddii uu kireeyuhu oggolaan waayo isbeddelka aad rabto, si deggan oo edeb leh ugu sharrax sababta aad u doonayso isbeddelka. Eeg haddii aad adiga iyo kireeyuhu ku heshiin kartaan waxyaabaha aad isla fahamteen.

2. Haddii kireeyuhu kugu raaco isbeddelada, qor dhammaan isbeddelada aad isku raacsan tihiin ee heshiiska kirada. Arrintaas waa muhiim sababto ah haddii uu dhib jiro, waxaa suurtagaleysa in aadan caddeyn karin isbeddellada aad af ahaan u oggolaatay.

3. Adiga iyo kireeyaha waa in aad ku qortaan xarfaha bilowga magacyadiina dhammaan isbaddel kasta.

4. Ka dib marka isbeddelada oo dhan la sameeyo oo la shaaciyo; adiga iyo kireeyuhu waa in aad wada saxiixdaan heshiiska kirada.

Waxaad sidoo kale ka codsan kartaa kireeyaha in uu saxiixo heshiiskaas aad adigu qortay. Eeg bogga 64-aad linki ah tusaalaha foomka heshiiska kirada.

MAR KASTA KOOBBI ADIGU KA REEBO HESHIISKA KIRADA

Shuruudaha Heshiiska Kirada

Heshiiska kirada waa waajib isku xiraya kireystaha iyo kireeyaha. Arrintaas macnaheedu waa in adiga iyo kireeyaha waa in aad raacdaan xeerarka heshiiska kirada. Waxyaabahaas waxaa ka mid ah

 • marka uu heshiisku bilaabanayo iyo marka uu dhammaanayo

 • marka kirada la bixinayo

 • marka la bixinayo ogeysiiska guriga looga guurayo

 • cadadka lacagta curaarta ah iyo waxa uu dabooli karo

 • waqtiyada uu kireystuhu soo geli karo guriga

 • sharciyada barxadda baabuurta

 • qofka bixiya kharashka kuleyliyaha, nalalka, biyaha, iyo adeegyada kale

 • sida dayactirka loo sameyn doono

 • qaadista qashinka

 • xayawaanka rabbaayadda ah

 • martida

 • kireyn-hoose

 • dayactiridda qalabka

Kireeyuhu kuuma sheegi karo in aad sameyso dayactirka ama hawlo ah dayactir (sida beerta guriga) ilaa aad qoraal ahaan ku oggolaato oo lacag lagugu siinayo shaqada. Lacagta kirada ayaa lagaa yareynayaa adiga oo kireyste ah ama lacag toos ah ayaa kireeyuhu ku siin karaa.

Kireystuhu wuxuu codsiga kirada guriga kugu weydiin karaa magacaaga oo buuxa iyo taariikhda dhalashadaada si uu macluumaadkaas ugu dhex haysto heshiiskaaga kirada.

Sharciga Minnesota ayaa ku xadeynaya lacagta la isku soo dalacayo kirada xilliga lala soo daaho ganaax ah 8% lacagta kirada aan la bixin. Haddii aad ku nooshahay guri ay dowladdu kabto (tusaale barnaamijka Section 8) lacagta ganaaxa waxaa laga yaabaa in ay ka sii badato oo keliya haddii uu sharciga federaalku u oggol yahay.

Waxaad xaq u leedahay lacagta qareenka haddii aad u baahan tahay in aad iska difaacdo dacwad ama aad ku dacweysid kireystaha wax la xiriira heshiiska kirada, oo kireystuhuna wuxuu heli karaa lacagta qareenka haddii uu adiga ku dacweeyo.

Sharciga Minnesota sida uu qorayo, heshiiska kirada oo qoran ama hadal ah, inaan loo oggolaan doonin in waxyaabaha sharci darrada ah qaarkood ay guriga ku sameeyaan kireystaha ama kireeyaha. Wixii sharci darro ah oo ay ka mid yihiin dhilleysi ama hawlaha la xiriira, sharci-darro in lagu haysto ama haysashada hub, ama soo-saarista, iibsashada, haysashada, iibinta, qeybinta ama wax ah daroogo sharci darro ah ama hanti la soo xaday meel kasta oo ka mid ah dhismaha, oo waxaa ku jira goobaha la wadaago. Sharcigan ma tuuri karaan ama ma beddeli karaan kireystaha ama kireeyaha.

Haddii aad jebiso ballanqaadka heshiiska, waxaad waayeysaa xuquuqdii aad guriga ku sii joogi lahayd. Kireeyuhu wuxuu soo cosdan karaa dacwad maxkamadeed oo ah guri-ka-saarid (ama degid sharci darro ah) oo kaa dhan ah oo ah jebinta heshiiska. Kireeyuhu wuxuu sidaas sameyn karaa ogeysiis la'aan haddii sharciyada la jebiyo. Dacwad-dhageysiga ka-saaridda guriga si dhakhso ah ayaa loogu qaban doonaa ilaa 5 maalmood ka dib marka kireeyaha guriga uu bilaabo habraaca ah ka-saaridda.

Waxaa jira shuruudo kiro oo ay tahay in aad iska ilaaliso.  Iska hubso in uusan heshiiskaagu ahayn mid ay ku jiraan waxyaabaha soo socda

 • Inaad oggolaato kireeyuhu in uu gurigaaga ka soo galo mar kasta oo ay tahay. Kireeyuhu ma soo geli karo gurigaaga ilaa aad goor hore adigu ka hesho ogeysiis, ama markay jirto xaalad degdeg ah. Haddii uu heshiiska kirada dhigayo in kireystuhu kormeeri karo ama uu dad kale tusi karo guriga kireystayaal cusub wakhti kasta, iyada oo uusan kireeyaha guriga ku siin ogeysiis wakhti macquul ah, waa shuruud sharci-darro ah oo waa inaad codsato in heshiiska wax laga beddelo. U beddel oo ku akhri "kireeyaha waxa uu guriga soo geli karaa oo keliya wakhtiyo macquul ah ka dib 24 saac oo ogeysiis hordhac ah si loo dayactiro guriga ama loo tuso guriga kireysteyaal mustaqbalka ah." Eeg qeybta Xuquuqda Shakhsiyadda Gaarka ah ee buug-yarehan ee bogga 17-aad.  Xusuusnow in kireytuhu ku qoro xarfaha magaca meelaha la beddelay ee heshiiska.

 • Qodobka "horu-marinta ama isku-darista kiro badan." Taas macnaheedu waa in aad wada bixiso kirada muddada kirada oo dhan haddii aad la soo daahdo bixinta kirada ee bil kasta.

 • Inaad kireeyaha u oggolaato inuu sameeyo sharciyo cusub oo ah mid si toos ah u dhaqan gala ama sameeya iyadoon la cayimin kirada oo la kordhiyo inta lagu jiro muddada heshiiska.

Ha Saxiixin Heshiis Ay Ku Jiraan Wax Sharci-Darro Ah

Tusaalooyinka guud ee shuruudaha kirada sharci darrada ah waxaa ka mid ah kuwaas

 • Marka ay qoran tahay in kireeyuhu guriga kaa saari karo maxkamad la'aan
 • Marka ay qoran yihiin in aysan kireeyaha khasab ku ahayn dayactiridda gurig sida sharcigu qabo
 • Marka heshiisku dhigayo in uusan bixineyn waxa guriga ka jaba xataa haddii uu  khaladka ka socdo dhinaca kireystaha ama
 • Marka heshiisku dhigayo kireeyuhu in uu iska haysan karo curaarta guriga markaad guriga uga guurto muddo cayiman gudahood, sida 6 bilood.

Kireeyuhu ma awoodi karo in uu dadka ku khasbo shuruudo sharci-darro ah oo lagu qoro heshiiska. Haddaba, haddii aad saxiixday heshiis ah kiro oo ay ku jiraan shuruudo ah sharci-darro ah, marna ha raacin wax sharci-darro ah.

Caddeymahaaga Hayso

Markaad kireysato guri,  meel oo aamin ah gasho heshiiska kirada, caddeyn curaarta iyo kirada, liiska kormeeridda guriga, waraaqaha, iyo xaashiyaha kale ee muhiim ah oo dhan.

Waxay aad muhiim kuugu ah in aad meel fiican ku xafidato caddeymaha lacagta aad bixisay. Kireeyaha guriga waa in uu ku siiyo caddeynta kirada haddii aad lacag caadi ah siiso.

Haddii aad bixiso money order, waa inaad waraaq caddeyn ah ka hesho kireeyaha guriga. Laakiin qeybta dambe ee money order waa caddeyn oo kale inaad siisay kireeyaha lacagta kirada, waxaa ku qoran taariikh ah ama ku dhow taariikhda kirada la bixiyay, oo kireeyaha guriga ayaa qaadan kara oo lagu qoraa. Haddii uu kireeyaha gurigaaga ku tuso in kirada in aan la qorin kiro aad bixisay, waxay noqoneysaa in aad caddeyn ahaan u tusto money order aad dirtay.

Ka taxaddar haddii aad aragto in kireeyuhu uusan rabin inuu ku siiyo caddeyn. Taas macnaheedu waa in ay dhibaato badan kugu imaan karto mustaqbalka.

Wadaagidda Guryo Qolqol Ah

Ka taxaddar dadka aad guri wada degeysaan. Qof kula deggan markuu sharciga jebiyo guriga ayaa la idinka saari karaa. Sidoo kale adiga ayaa masuul ka ah haddii uu kirada bixin waayo qofka kula deggen. Haddii ay dad ka badan hal qof guri wada kireystaan, qof kasta asaga ayaa sharci ahaan masuul ka ah bixinta kirada gebi ahaan. Taas macnaheedu waa in haddii qof kula deggen bixin waayo qeybtiisa kirada, qof kale waa in uu ka sii bixiyo. Haddii uu qof kula deggen iska guuro, adiga ayaa kiradii lagaa rabaa ama kireeyuhu guriga ayuu kaa saari karaa. Laakiin waax dacweyn kartaa qofka kula deggen haddii uu iska guuro isaga ama iyada oo aan kiradii bixin. Xaaladaha qaarkood, heshiiska ayaa lagu qoraa in aad adigu masuul ka tahay kirada qeybtaada oo keliya. La xiriir qareen ama xafiisyada taageera kiresyteyaasha haddii ay sidaas kugu dhacdo.

Cutubka 3. Xaquuqda Kiraystaha iyo Waajibaadyada

Xuquuqda Kireystaha

Kireyste kasta oo ku nool Minnesota waxa uu leeyahay xuquuqaha soo socda:

 • Kireeyuhu waa in uu raaco sharciyada kirada ee qoran.

 • Kireeyuhu waa in uu guriga ka dhigo meel aan khatar lahayn oo leh caafimaad iyo badqabid.

 • Kireeyuhu waa inuu guriga si fiican u dayactiro. Qaab dhismeedka, sameynta, tubbooyinka iyo qalabka waa in laga dhigo wax u shaqeeya si lagu badbaado oo sax ah.

 • Kireeyaha guriga waa in uu raaco sharciyada hagaajinta cimilada guriga, kuleylka inuusan ka bixin oo ay dabaylaha duufaanka u adkeysan karaan albaabada iyo daaqadaha.

 • Waxa ay dadku xaq u leedahay in ay la xiriiraan xafiisyada guryaha deegaanka, caafimaadka, amniga, iyo kormeeridd dabdamiska iyaga oo weydiisanaya in kormeerid loo sameeyo guriga (haddii ay adeegyadaas sameeyaan).

 • Dhismaha guriga waa in dhinac kasta laga gufeeyo haddii guriga la dhisay 1976 ka hor.

 • Waxaad xaq u leedahay in aad la xiriirto booliiska ama caawimaad degdeg ah sida tacaddiyada guriga gudihiisa ama wax kale. Kireeyuhu ma ciqaabi karo dadka soo dacweeya. Sida uu sharciga dhigayo. Kireeyaha waa la dacweyn karaa haddii uu jebiyo sharciga.

 • Waxaad xaq u leedahay xogdhowrid iyo in aad xaq u leedahay kireeyaha in uusan oggolaansho la'aan guriga kirada ah iska gelin. Kireeyuhu waxa keliya oo uu guriga soo geli karo waa haddii ay ku qoran tahay heshiiska kirada, ama haddii ay jirto xaalad degdeg ah, ama haddii ay jirto hawl kale oo macquul ah si uu u soo galo oo marka aad ka hesho ogeysiis macquul ah. Xusuusnow, xataa haddii heshiisku dhigayo in kireeyuhu soo geli karo guriga idin la'aan, weli waa in laga helo ogeysiis macquul ah.

 • Kireeyaha waa in uu dadka siiyo magaciisa ama cinwaankiisa.

 • Kireeyaha ma joojin karo heshiiska, kirada in la kordhiyo, ama ma goyn karo wax adeegyo ah iyada oo aan dadku ka helin ogeysiis qoraal ah.

 • Kireeyuhu guriga kaama saari karo ama kaama aarsan karo (waxba kuma yeeli karo) cabashadaada awgeed ama in aad ogaatay xuquuqdaada kireyste ahaan.

 • Minneapolis iyo magaalooyin kale oo badan, kireeyuhu waa in uu haysto shati ama leysan.

 • Kireeyaha guriga ma goyn karo korontada, biyaha ama ma beddeli karo furaha guriga.

 • Kireeyaha dadka kuma khasbi karo in ay ka guuraan guriga iyada oo aan maxkamad la aadin.

 • Waxaad xaq u leedahay in lagu soo celiyo lacagtii curaarta, oo ay dulsaar la socoto, 3 toddobaad gudahood (21 maalmood) ka dib markaad guurto oo aad kireeyaha siiso cinwaankaaga cusub. Arrintaas ma shaqeyneyso haddii dhismaha dhib lagu arkay (eeg bogga 28-aad). Laakiin kireeyaha waxa uu reeban karaa in macquul ah oo curaarta ka mdi ah si loogu hagaajiyo waxyaabaha jaban iyo kirada aan la bixin. Haddii kireeyuhu sidan sameeyo waa in ay laga helo sharraxaad qoraal ah saddex toddobaad gudahood. Kireeyuhu dadka kuma khasbi karo in ay lacag ka bixiyaan wax kasta oo u dhammaada si caadi ah.

 • Kireeyaha uma haysan karo alaabadaada shakhsiga ah kirada aad bixin weydo.

 • Kireeyaha waa in uu ku siiyo waraaqda caddeynta kirada ah ee sannadkii la bixiyay (CPR) si aad ugu buuxsato canshuurta guryaha ee gobolka.   

 • Kireeyaha waa in uu kuu soo sheego kormeerid hore oo guriga dhib looga helay iyo wixii ganaax ah oo horay looga qaaday (eeg bogga 28-aad).

 • Haddii kireeyuhu kugu soo dallaco lacagta codsiga, kireeyuhu waa in uu kuu sheegaa magaca, cinwaanka iyo lambarka taleefanka ee shirkadda baarista kireystaha ee ay isticmaali doonaan.

 • Haddii kireeyuhu qof ku dallaco lacag curaar hormaris ah (oo sidoo kale la yiraahdo "horumariska-la-haynayo") ka dibna ay qofkaas guriga kireyn waayaan, waa in qofkaas lacagta loogu soo celiyo 7 maalmood gudahood.

 • Haddii aad tahay dhibbane ay ku dhacday tacaddiyada qoyska gudihiisa oo aad haysato Amar Maxkamadeed oo aad Ammaan ku Hesho oo ah Inaan Lagula Soo Xiriir la'aan, heshiiska ayaad jebin kartaa (eeg bogga 34-aad).

Guriga Oo La Iibinayo

Haddii guriga la iibiyo, kireeyaha cusub waa in uu raaco xeerarka kiradaada ee hadda jira haddii aysan heshiiska kiradaada wax kale ku qorneyn. Kireeyaha cusub waa in uu raacaa shuruudahii hore ilaa iyo inta heshiiskaagu ka dhammaanayo. Haddii heshiisku yahay mid ah xilli, waxaad ku khasbi kartaa kireeyaha cusub waa in uu ku siiyo ogeysiis sax ah ka hor intaadan beddelin ama joojin heshiiska kirada.

Beddelka Dhismaha Guryaha

If the building is converted to condominiums you have special protections, including

 • You must get a notice of conversion at least 120 days before you have to move. If your lease runs past the 120-day notice period, you have the right to stay until your lease ends. 
   
 • Households with at least 1 person who is either 62 years old or older, handicapped, or a minor child can demand an additional 60 days to move. You must give the written demand for extra time within 30 days after getting the landlord's notice of conversion.
   
 • You must get first option to buy your place.  After the landlord mails the notice of conversion you have 60 days to buy your home before they can try to sell it to anyone else.

Guryaha Xaraashka Ah

Rental property can be foreclosed by mortgage lenders. If your apartment goes into foreclosure, occupants of the building will get a notice from the Sheriff called a Notice of Mortgage Foreclosure Sale. This notice tells you the date of the foreclosure sale.

Your landlord generally has 6 months from the date of the Sheriff’s sale to try and buy back the building. This time period is called the “redemption period.” You can live in your apartment during the redemption period but rent is still due. If your lease is scheduled to end or the landlord (not the bank) gives you notice to move during this time, you may have to move. Your landlord must still pay the utility bills if the lease requires it.

In most cases, tenants can stay in foreclosed rental property after the end of the redemption period for 90 days or until the lease expires, whichever is more. Tenants are entitled to a 90-day written notice to end their tenancy and the notice cannot be given sooner than the end of the redemption period.

If you have a lease from your landlord that expires later than 90 days after the end of the redemption period, you can stay in your apartment until the end of your lease. The bank must still give you a 90-day notice to end the lease and tenancy on that date.

You must pay rent and abide by the terms of your lease in order to stay.

If someone buys your apartment building or home in order to use it as their personal residence, they can make you leave earlier. However, they must still give you a 90-day notice.

If the bank did not send you a 90-day notice, but tried to evict you anyway, you can get the record of the eviction against you expunged from court records. This right applies to evictions involving foreclosures.

Kiro-Hoosaa

“Kiro-hoosaad” macnaheedu waa in aad qof ka sii kireysato guriga aad adigu kireysatay. Xaq ayaad u leedahay in aad guriga sii kireysato, haddii uusan heshiisku kuu diideyn. Markaad guri sii kireysato adiga ayaa weli masuul ka sii ah wax kasta oo ku dhex qoran heshiiska kirada, xataa haddii aad qof kale ka sii kireyneyso guriga. Haddii aad u maleyneyso in aad guriga sii kireysato mar dambe, si taxaddar leh u aqri heshiiska ka hor intaadan sii kireysan guriga haddii laguu oggol yahay. Heshiisyo badan ayaan kuu oggoleyn in guri la sii kireysato balse qaar ayaa oggolaan kara haddii marka kireeyuhu heshiiska ku qoro.

Waajibaadka Kireystaha

Waajibaadka soo socda ayaa laga rabaa kirayste kasta.

 • Haddii kireeyuhu rabo dad uu xog ka soo baarto marka laga codsaneyo guriga, waa khasab in la siiyo.

 • Waa in kirada lagu bixiyo wakhtigeeda.

 • Waa in la raaco xeerarka heshiiska (laakiin khasab ma aha in la raaco waxyaabo sharci darro ku ah heshiiska).

 • Waa in la bixiyo wixii waxyeello ah ee ka badan duugowga iyo jeexjeexidda caadiga ah ee guriga haddii kireeyuhu masuul ka yahay.

 • Waa in aan la carqaladeyn kireysteyaasha kale ee guriga.

 • Waa in la bixiyo ogeysiis qoraal ah wakhti sax ah marka laga guriga laga guuriyo.

 • Kireeyaha looma oggolaan karo waxyaabo sharci darro ah oo ay ka mid yihiin dhilleysi ama hawlaha la xiriira, sharci-darro in guriga lagu haysto ama haysashada hub, ama soo-saarista, iibsashada, haysashada, iibinta, qeybinta ama wax ah daroogo sharci darro ah ama hanti la soo xaday meel kasta oo ka mid ah dhismaha oo waxaa ku jira goobaha la wadaago.

Xuquuqda Shakhsi Ahaaneed

Kireeyuhu marnaba ma soo gali karo guriga laga kireystay haddii aysan jirin arrin muhiim ah IYO in laga helo ogeysiis.  Sharcigaas ma khuseeyo xaaladaha degdegga ah.

Waa in aan kireeyaha lagu dhibin soo-gelidda guriga marka la sameynayo dayactir. Waxaa fiican in mar hore laga heshiiso marka guriga la soo gali karo. Waxaa fiican in heshiiska lagu qoro iyo in uu qof kasta koobbi ka hayso.

Sabab Muhiimka ah

Kireeyuhu waa in uu haysto sabab muhiim ah oo uu u soo gali karo guriga. Tusaaleyaasha sababta muhiihka ah waxaa ka mid ah

 • in guriga la tuso kirayste cusub oo raba inuu iska eego
 • in guriga la tuso iibsade, wakiil ka socda ceymiska, ama qiimeeye
 • in la sameynayo shaqo ah dayactirka
 • in la oggolaado shaqaale dowladeed oo sameynaya kormeerid
 • marka uu kireyste guriga dhex ku sameynayo carqalad
 • kireeyuhu markuu aaminsan yahay oo ay macquul tahay inaad jebineyso sharciyada kirada guriga
 • kireeyuhu markuu aaminsan yahay oo ay macquul tahay in uu jiro qof aan lagu ogeyn oo guriga ku dhex nool
 • markaad guriga ka guurto ama ka baxdo

Guud ahaan, haddii kireeyuhu bixiyo ogeysiis uu ku soo gelayo guriga iyadoo ujeedku yahay mid macquul ah. Xusuusnow, sharcigaas ma khuseeyo xaaladaha degdegga ah. In ogeysiis la bixiyo waxaa noqon kara in farriin la isugu duubo taleefan ama in farriin qoraal ah la isugu dhejiyo albaabka. Ogeysiiska lagu soo gelayo guriga waa in uu macno sameeyo sabab jirta awgeed.

Tusaale ahaan, haddii uu kireeyuhu ballan u qabto tuubbiiste toddobaad ka hor, kireeyuhu waa in uu sii sheego ballantaas toddobaad ka hor. Haddii kireeyuhu ogaado kormeeridda maamulka magaalada oo jirta subaxa ka horreeya maalintaas, waa in uu kireeyuhu sii sheego isla marka uu hawsha ogaado.

Xaalado gaar ah oo keliya ayuu kireeyuhu soo geli karaa guriga ogeysiis la'aan. Haddii kireeyuhu haysto sabab macquul ah oo uu ugu maleeyo inay jirto waxyaallo socota ogeysiis la'aan ayuu guriga ku soo geli karaa. Waxyaabahaas waxaa ka mid ah:

 • in uu si degdeg ah kireeyuhu u soo geli karo waa lagama maarmaan si loo ilaaliyo dadka ama hantida in aysan waxyeello ka soo gaarin dayactirka, xaaladaha amniga iyo booliska awgood
 • in uu si degdeg ah kireeyuhu guriga u soo geli karo waa lagama maarmaan si loo hubiyo badqabidda dadka
 • in uu si degdeg ah kireeyuhu guriga u soo geli karo waa lagama maarmaan  markay jiraan waxyaabo sharci darro ah oo socda

Haddii kireeyuhu guriga soo galo marka aadan joogin oo uusan bixin ogeysiis, waa in laga helo ogeysiis qoran oo ssheegaya in guriga la soo galo iyo sababta soo-gelidda.

Sharci-fulinta

Kireyste kasta waxa uu sharci-ahaan fulin karaa xuquuqdiisa shakhsiga ah. Haddii kireeyuhu soo galo isagoon bixin ogeysiis, waa lagu dacweyn karaa arrintaas. Waxaa la codsan karaa yarenta kirada, waxaa la heli karaa lacagtii curaarta iyo $100 oo ah xadgudub kasta oo ah xuquuqda shakhsiga ah. Waxaa sidoo kale la sameyn karaa dacwo ah sharci-fulinta xuquuqda shakhsiga ee xaqiijinta kirada Rent Escrow (eeg bogga 23-aad). Haddii dhibaatadu sii socoto, waxaa laga yaabaa in sidaaa looga baxo heshiiska kirada. Waa in lala xiriiro qareen ama xafiiska adeegyada sharciga ee degmada haddii loo baahdo caawimaad ah qoraal iyo in la dirsado cabashada ah xuquuqda shakhsiga ah.

Canshuur-Celiska Guryaha

Markaad kiro bixiso, lacagtaas qaarkeed waa canshuurta dhulka guryaha aad ku nooshahay. Kireysteyaasha Minnesota qaarkood waxaa loo sooo celin karaa qeyb ka mid ah lacagtii kirada. Kirada la soo celiyo waxay ku xiran tahay dakhliga iyo kirada la bixiyey sannadka oo dhan. Waxaad canshuur-celiska ku heli kartaa haddii aad kireysato dhisme uu kireeyuhu ka bixiyo canshuuraha dhulka iyo haddii uu dakhligaagu ka hooseeyso heer gaar ah.

Si loo codsato canshuur-celinta kirada, waa in Waaxda Canshuuraha ee Minnesota in loo dirsado waxyaabaha soo socda:

 1. Foomka canshuur-celiska kirada oo dhameystiran (M1PR), iyo
 2. Waraaq ah "Caddeynta Kiradii la Bixiyey" (CRP).

Waa in la xareysto canshuur-celiska kiradainta ka horreysa 15-ka Ogoosto  sannad kasta.

Kireeyuhu waa inuu kireysteyaasha siiyo Caddeynta Bixinta Kirada (CRP) ugu dambeyn ilaa 31-ka Janaayo ee sannad kasta.

Haddii Kireeyuhu soo Diri Waayo Caddeynta Kirada ama CRP

Haddii kireeyuhu soo diri waayo CRP, waa in lala xiriiro kireeyaha iyo in la xusuusiyo. Haddii aadan helin caddeynta CRP, waa in la sameeyo waxyaabaha soo socda:

 1. Warqad waa in loo qor kireeyaha. Ku qor kharashka kirada aad bixisay sannadka oo ka codso caddeyntaada CRP. Koobbi ka reebo caddeynta. Haddii aan la helin jawaab ilaa iyo laba toddobaad, waa in la sameeyo sida soo socota
 2. La xiriir Waaxda Canshuuraha oo ka codso in ay ku ganaaxaan kireeyaha in uusan ku siin caddeynta CRP.
 3. Ka Codso Waaxda Canshuuraha ee Minnesota (MDR) Warqad Dhaar Caddeyn u ah Bixinta Kirada (RPA) si loo buuxiyo intii la buuxin lahaa CRP. Waxaad farriin (email) u soo dirtaa individual.incometax@state.mn.us ama soo garaac 651-296-3781 ama 1-800-652-9094 (lacag la'aan). Macluumaad dheeraad ah waxaa laga heli karaa https://www.revenue.state.mn.us/renters-property-tax-refund.  Waa in aad haysato waraaqo ama caddeyn kale oo ah kiradii la bixiyey. Haddii aadan haysan caddeyn, isticmaal heshiiska ama boostada aad ka heshay cinwaanka iyo caddeyn kale si aad u muujiso in aad halkaas ku nooshahay oo ay gobolku u qaataan in kirada la bixiyey.

Waxaa canshuurta kirada la isu soo celiyaa bisha Ogoosto ama Sebtembar, ama 60 maalmood ka dib marka ay Waaxda Canshuuraha hesho codsigaaga canshuur-celinta kirada.   Haddii aad su'aalo ka qabto, la xiriir Waaxda Canshuuraha ee Minnesota (651) 296-3781.

Cutubka 4. Dayactirka iyo Hagaajinta Dhibabka

Guudmarka dayactirka iyo Hagaajinta Dhibabka

Kireeyaha waa inuu guriga u dayactiro si habboon oo ku fiican oo loogu noolaan karo. Waxa kale oo jira shaciyo khuseeya gobolka oo dhan, korontada, dabdamiska, iyo caafimaadka. Magaalooyinka iyo deegaanka qaakiisa waxay leeyihiin xeerar ah dayactiridda guryaha oo waxay ku faahfaahsan yihiin sharciyada dayactirka laga rabo kireeyaha. Haddii aadan ogeyn in magaaladaadu leedahay sharciyada dayactirka, la xiriir xafiiska kormeeridda guryaha ama xoghayaha magaalada.

Dhibaatooyinka dayactirka guud waxaa ka mid ah:

 • fiilooyin cilladaysan ama dabacsan
 • tuubbooyin biyo ka daataan ama hoos u geli waayaan
 • qalab guriga oo aan shaqeyneyn
 • daaqado jajaban, shaashad la'aan, ama daaqado aan celineyn dabeylaha duufaanka ah
 • malaasid soo dhacaysa
 • albaab aan meel la qabto lahayn ama dabsheege la'aan
 • cayayaan ama jiir.

Haddii aad dhibaato ku qabtid cayayaanka ama jiirka, caddayn diyaarso, sida cayayaanka/jiirarka dhintay ama saxaradooda oo tus kormeere ama maxkamad.

Tallaabada ugu horreysa ee wax lagu dayactirayo waa inaad la xiriirto kireeyaha. Haddii aad dhibaato ku qabto in kireeyuhu wax hagaajiyo ka guriga, waxaa jira 3 siyaabood oo ay maxkamad kireeyaha ugu khasbi karto dayactirka:

 1. Codso kirada maxkamaddu hayso ama Rent Escrow (lacagta kirada u gee maxkamad). 
 2. Dacwee adigoo cuskanaya Sharciga Xal-helidda Kireysteyaasha Minnesota. 
 3. Dacwada ah Sharciga Xal-helidda Kireysteyaasha soo dirso si aad ugu hesho in si degdeg ah   amar dayactirid ah. 

Kiisaska meeldhigida lacagta kirada ah iyo kiisaska Cawil-celinta Kiraystaha ee Minnesota waxaa loo isticmaalaa ujeedooyin isku mid ah: kolka dayactirka caadiga ee guriga uusan sameyn milkiilaha gurigu. Haddii kiraystahu uu hayo kiro loo dhiibi karo maxkamadda, inta badan waxaa roon kolkaa in kiis Kiro Meeldhigid ah la xareysto. Sababtuna waxaa weeye milkiilahu waxa u badan tahay inuu dayactirka sameeyo haddii maxkamaddu ay hayso kirada. Faahfaahin ku saabsan kiisaska Kiro Meel Dhigida iyo kiisaska Cawil-celinta Kiraystaha ee Minnesota waxaa laga heli karaa hoos. 

Kirada Maxkamadda La Geeyo

Haddii uusan kireeyuhu sameyn waayo dayactirid, kireystuhu wuxuu soo xareysan karaa Kirada Maxkamadda oo ah kiis maxkamadeed. Sida uu dhigayo sharciga Kirada Maxakamadda, kireysteyaashu waxay kirada geeyaan maxkamad, intii ay siin lahayeen kireeyaha, waxayna ka codsadaan maxkamadda inay ku amarto kireeyaha in uu guriga wax ka hagaajiyo, in uu raaco shuruudaha heshiiska, ama in uu u hoggaansamo sharciyada gaarka ah ee gobolka. Waxyaabaha soo socdaa waa xeerarka iyo nidaamyada kirada maxkamad la geeyo. Xeerarkan iyo habraacyadan waa in khasab in la raaco. La xiriir qareen ama xafiiska adeegyada sharciga ee deegaankaaga ka hor intaadan bilaabin kiiska kirada la geeyo maxkamad (Rent Escrow). La xiriir qareen ama xafiiska adeegyada sharciga ee deegaankaaga ee 1(877) 696-6529 ka hor intaadan bilaabin kiiska kirada la geeyo maxkamad (Rent Escrow).

Ka Hor Intaadan Kiradaada Ku Bixin Maxkamadda

Waa in aad sameyso mid laba arrimood ka hor intaadan kiradaada ku bixin maxkamadda oo aadan bilaabin a Kirada Maxkamadda oo kiis ah. Waxaa fiican inaad sameyso labadaba, laakiin waa in aad keliya sameyso mid ka mid ah waxyaabaha soo socda:

 1. Adeegso foomka la yiraahdo “Liiska Dayactirka Kireystaha” oo ka eego bogga 68 si aad waraaq ugu qorato kireeyaha oo ku weydiiso in laguu sameeyo  dayactir. Waraaqdu waa in u ku qoran yahay magacaaga, cinwaankaaga, iyo liis qoran oo ah wax kasta oo aad rabto in laguu hagaajiyo. Saxiix warqadda oo ku qor taariikhda. Koobbi ah warqadda adigu naftaada u hayso. Kireeyaha wuxuu haystaa 14 maalmood oo uu ku sameeyo dhammaan dayactirka laga bilaabo wakhtiga ay gaarto warqadda. Haddii dayactirka oo dhan aan lagu sameyn waayo 14 maalmood ka dib waxaad waraaqda u qaadan kartaa maxkamadda si aad u xareysato Kirada Maxkamadda.

ama

 1. La xiriir kormeeraha guryaha ee deegaankaaga. Kormeeraha guryaha wuxuu imaan doonaa gurigaaga si uu ugu sameeyo kormeerid. Kormeeraha ayaa qori doona warbixin lagu gaarsiiyo kireeyaha wakhti cayiman oo uu guriga ku dayactiro. Weydiiso koobbi ah warbixinta. Waxaad warbixintaas u qaadan doontaa maxkamad si aad u xareysatid dacwada kirada maxkamadda. Haddii waaxda kormeerku ku amarto kireeyaha in uu dayactirka ku sameeyo taariikh cayiman, adigu waa in aad sugaa ilaa taariikhdaas ka dib si aad u bilowdo kiiska kirada maxkamadda. Haddii aad aaminsan tahay in fatashahu uu siiyey milkiilaha wakhti badan oo siyaado ah oo uu ku sameeyo hagaajinta, waa khasab inaad ka dhaadhiciso maxkamadda sababta aad ugu malaynayso in wakhtigaasi uu aad u dheer yahay. 

Bilaabidda Kiis Kirada Lagu Bixiyo Maxkamadda

 • Waa in aad gebi ahaan kirada lagaa rabo u geyso xoghaynta maxkamadda degmada marka aad xareynayso dacwada Kirada Maxkamadda. Haddii aan lagugu lahayn kiro, uma baahanid inaad maxkamadda kiro geyso. Laakiin ilaa kiisku dhammaado, waa in aad kiradaada bil kasta ku bixiso maxkamadda. Waxaa jirta lacay lagu xareeyo markaad bilaabeyso kiiska maxkamadda ama Rent Escrow, laakiin maxkamaddu waa ayaa kaa dhaafi karta (cudurdaareysa) lacagta haddii aadan awoodin.

 • Waa in aad xoghaynta u geyso mid ka mid ah warbixinta kormeeraha (koobbi sharciyeysan ayaa ugu fiican) ama koobbi ka mid ah waraaq aad u qortay kireeyaha oo aad ku weydiisatay dayactirid.

 • Sidoo kale waa in aad u sheegtaa xoghaynta magaca kireeyaha iyo cinwaanka adigoo qiyaasaya lacagta ay ku kacayso hagaajinta.

 • Xoghaynta maxkamadda ayaa kaa caawin karta in aad hesho codsi ah Kirda Maxkamadda, ama waxaad isticmaali kartaa foomka kirada maxkamadda oo loo yiraahdo 'Rent Escrow Affidavit' ee bogga 71. Waxaad u baahan doontaa in aad xoghaynta maxkamadda u dhiito Waraaqda Dhaarta ah, waraaq aad u dirtay kireeyaha ama warbixinta kormeeraha guryaha, iyo gebi ahaan kirada lagugu leeyahay. Xoghaynta ayaa kuu sameyn doonta ballan ah dacwad-dhageysi.

Ogeysiis Ku Socda Kireeyaha

 • Haddii qiyaasta kharashka dayactiridda uu ka yar yahay $15,000, xoghayntu waxa ay ogeysiis dacwad-dhageysi ah u diri doonaan kireeyaha.

 • Haddii qiyaasta kharashka dayactirka uu ka badan yahay $15,000, waa in aad haysataa qof (aan adiga ahayn) oo ogeysiiska dacwad-dhageysiga ah u geeya kireeyaha. Haddii aad dooneyso, shariifka ayaa ogeysiiska dacwada u geyn kara. Xoghaynta ayaa kuu sheegi karta meesha xafiiska shariifka oo qof jooga xafiiskaas ayaa ku caawin kara.

Dacwad-Dhageysi

 • Dacwad-dhageysiga wuxuu dhacayaa 10 ilaa 14 maalmood ka dib markaad kirada ku bixiso maxkamada.
 • Keenso gebi ahaan markhaatiyaashaada dacwad-dhageysiga, sawirro (hadii ay hayso) iyo koobbiga waraaqaha iyo ogaysiisyada aad u dirtay kireeyaha. Haddii kormeerid la sameeyay, soo qaado caddeyn shaabadeysan oo ah koobbiga warbixinta kormeeraha. Koobbiga shaabadeysan waa mid ka soo baxay waaxda kormeeridda oo waa uu saxiixan yahay iaydoo lagu sheegayo in wax kasta oo ku qoran ay yihiin run iyo sax.

Waxa Maxkamaddu Sameyn Karto

 • Inay kireeyaha ku amarto dayactirka.
 • In lagaa yareeyo kirada inta dayactirku ka dhammaanayo.
 • Inay kuu oggolaato in aad adigu dayactirka sameyso oo aad ka goosato kirada.
 • In lagu amro kireeyuhu inuu dib u bixiyo qeyb ahaan ama gebi ahaan kiradii aad bixisay markii dayactirka laguu sameyn waayey.
 • In qof kale lagu amro in uu maamulo guriga iyo dayartirkiisa
 • In la ganaaxo kireeyaha.
 • In kirada lagu siiyo adiga ama kireeyaha.
 • In lagu amro kireeyaha in uu raaco heshiiskaaga kirada.
 • In lagu amro kireeyaha in uu u hoggaansamo sharciyada gobolka ee gaarka ah.
 • In lagu amro kireeyaha in uu bixiyo kharashka qareenka.
   
Digniin!

Milkiilaha gurigu waxa uu kugu dacaweyn karaa si uu guriga kaaga saaro kiro bixin la’aan awgeed kaliya haddii aadan ka bixin (dabaaji) kirada cadadkeeda oo dhan maxkamadda. Haddii aad dhigto lacagta kirada oo dhan, kireeyuhu gurig kaagama saari karo kirada oo aad bixin weyday awgeed. Haddii aadan haysan kirada oo dhan, waa inaadan soo xareysan dacwada kirada maxkamadda. Guriga ayaa lagaa saari karaa oo waxaad waayi kartaa lacagta aad dhigto maxkamadda. 

Haddii kireeyuhu ku dacweeyo inta lagu jiro dacwada Kirada Maxkamadda, waa in aad inta hartay kirada lagu leeyahay keento dacwad-dhageysiga adgigoo ku daraya lacagta xareynta dacwada ee uu kireeyuhu bixiyey. Haddii uu kireeyuhu kuu sheegi waayo lacagta xareynta, waxaad weydiin kartaa xoghaynta maxkamadda.

Kireeyuhu kaama aargoosan karo (adiga waxba kuuma yeeli karo) diiwaangelinta kiiska Kirada Maxkamadda awgiis ama kiis kasta oo kale oo aad ku dalbatay dayactirid. Si kastaba ha noqotee, waa in aad raacdo shuruudaha heshiiskaaga kirada, xataa marka aad kirada ku bixinayso maxkamadda.

Sharciga Xalraadinta Kireystaha Minnesota (Minnesota Tenants Remedies Act)

Haddii uusan kireeyuhu guriga wax hagaajin, uu raaci waayo heshiiska kirada, ama uusan ku xadgudbin sharciyada xuquuqda shakhsiga ah ee gobolka, waxaad keensan kartaa dacwad ka dhan ah kireeyaha sida ku xusan Sharciga Xalraadinta Kireystaha. Sharcigani wuxuu ka hadlayaa danbiyada guryaha, caafimaadka iyo amniga, iyo in laga soo bixi sameyn waayo dayactirka lagu heshiiyey xataa haddii uusan dhibka dayactirka ahayn xadgudub sharci ah. Si loo adeegsado sharcigan, waxaa fiican in aad hesho qareen. Sharcigan waxaa loo isticmaali karaa marka kireeyuhu diido in uu dayactiro oo uusan kireystuhu rabin in uu guuro ama guriga ayaa la xirayaa. 

Haddii aad ku guuleysato kiiska Sharciga Xalraadinta Kireystaha, maxkamaddu:::

 • Waxay amri kartaa kireeyuhu in uu dayactirka sameeyo ama kireeyuhu amar maxkamadeed ayuu diiday
 •  

Sharciga Xalraadinta Degdegga Ah Ee Kireystaha (Emergency Tenants Remedies Act)

If you have an emergency such as no utilities or other necessary services because of the landlord, you can file an Emergency Tenants Remedies Action (ETRA).  You do not need to wait 2 weeks for a repair letter to expire and you do not need to call the housing inspector. A tenant can ask the court for a repair order in emergency cases that have to do with the loss of

 1. running water
 2. hot water
 3. heat
 4. electricity
 5. toilet facilities
 6. or other necessary services the landlord is responsible for providing.
   

You have to try to notify the landlord 24 hours before going to court.  You should call, and if your landlord is not there, leave a message with someone who will tell the landlord.  If there is no way to leave a message, call several times at different times of the day.  Make sure you write down when you called and what happened.  The court can order the landlord to make the repair or can order the same remedies that are available in a Rent Escrow Action or Tenants Remedies Action. You should contact a lawyer or your local legal services office for help at 1-(877) 696-6529. 

Fadlan Taxaddar Yeelo Haddii Aadan Helin Caawimaad Maxkamadeed

Kirada Maxkamadda, Dacwada Xal-raadinta Kireystaha Minnesota, iyo Dacwooyinka Kireystaha ee Degdegga ah waa waxyaabo lagu aamin qabo oo loo isticmaali karo maxkamadaha si kireeyaha loogu qasbo in uu sameeyo dayactirka. Waxaa jira waxyaabo kale oo aad sameyn karto oo aan badanaa sharci ahaan ammaan ahayn. Waxyaabahaas waxaa ka mid ah kirada oo la haysto iyo "dayactirka in laga goosto." Ma aha fikrad fiican in laga haysto kirada si loogu khasbo milkiilaha inuu sameeyo dayactirka. Sharci ahaan waxaa aad uga amaansan taa in la furo kiis ah Kiro Meeldhigid ah ama mid ka mid ah cawil-celinadda kale ee kor lagu tilmaamay.

Dayactirka Iyo Goosashada

Xaq toos uma lihid in aad "dayactirka iyo goosashada" kirada oo laga reebto kharashka dayactirka. Haddii aad adigu dayactir sameyso adiga oo aan ogolaansho qoraal ah ka helin kireeyaha waa inaad haysato kharashka. Waxaad sidoo kale wajihi kartaa dacwad-dhageysi ah guriga in lagaa saaro haddii aadan bixineyn kirada oo dhan. Guud ahaan marna ma ahan fikrad fiican isticmaalidda "dayactirka iyo goosashada." Waxaa jira waxyaabo laga reebo. Magaalooyinka St. Paul iyo Duluth waxay leeyihiin sharci "dayactir iyo goosasho" ah dhibaatooyin ah kuleyliyaha. Duluth waxay kale oo ay leedahay sharciga "dayactirka iyo goosashada" biyaha, korontada, gaaska, musqulaha jaban, albaabbada iyo dabsheegaha. Minneapolis, St. Paul iyo Duluth waxay leeyihiin sharciyo  ah "lacagta bixi oo gooso" oo la isticmaali karo marka kireeyuhu bixin waayo kharashka guriga ooo ah masuuliyadda kireeyaha. Haddii kireeyuhu sameeyo dayactirka ama lacagta in laga goosto kirada, heshiiskaas waa inuu ahaado qoraal oo uu u saxiixo kireeyuhu. 

Dacwada Kiro Xaqdarro Ah

Rent abatement is when you get rent money back for living in a place that was not in good repair and not up to local housing code.  Rent abatements can be awarded as part of Rent Escrow, Minnesota Tenants Remedies Actions and Emergency Tenants Remedies Actions.  If your landlord makes the repairs and you did not bring any of the above court cases, you can bring a lawsuit in District Court or Conciliation Court.  There is a filing fee to start the court case, but the court can waive (excuse) the fee if you cannot afford it.  Ask the court clerk for the papers to waive the fee.

You should ask the court for a refund of part of your rent refund for the time you lived there while the apartment was in disrepair.  A lawsuit for rent abatement should be done after the repairs are made, so that you can tell the judge how long you lived there with repair problems.  The judge can order your landlord to return part of the rent that you paid for the whole time that the repair problems lowered the value of your apartment. 

For example, let's say you normally pay $600 per month in rent but there are broken windows and a leaky toilet. You might ask for the money to fix the toilet plus a reduction of $200 in rent for each month that the broken windows and leaky toilet increased your utility bills.

Evidence is necessary to show that you are entitled to a rent abatement. To win a rent abatement, you must prove 4 things in court:

 1. The landlord knew the repairs were needed. Show the judge a copy of your letter or the inspector's first report to the landlord.
   
 2. The repairs were not made.  Show the housing inspector's second report and/or testimony of people who have seen the bad conditions, and/or pictures you have taken.
   
 3. How long you were without the services or repairs you needed. Use photographs, witnesses, letters and other documentation as evidence.
   
 4. How much money it cost you, or "damages."  The amount of money you are asking for has to make sense for the problem you had.    
   

For example, a one-bedroom apartment rents for $50 less than a two-bedroom apartment in the same building.  You did not use your second bedroom because there were no storm windows.  Therefore, you should get damages of $50 per month because with no storm windows it was as if you had a one-bedroom apartment.

Remember – Your landlord cannot retaliate against you for bringing a case to enforce your rights as a tenant. 

Mamnuucidda Guriga

Kireeyhu ma kireysan karo guri aan ku habbooneyn in ay dad ku noolaadaan. Kireeyuhu kuma qaadan karo kiro ama curaar guri sharci ahaan loo xiray ama la soo caddeeyey "inuusan u qalmin in ay dad ku noolaadaan." Haddii guriga aad ku nooshahay la xiro, la xiriir qareen ama xafiiska adeegyada sharciga ee degmadaada si aad uga hesho talo ah xuquuqdaada.

Waxaa jira 2 nooc oo xiritaan ah. Nooca ugu badan waa marka ay Kormeereyaasha Guryaha ee Waaxda Caafimaadka guriga ka helaan xadgudubyo ah sharciga badqabidda oo khatar gelin kara kireystaha. Nooca kale ee xiridda waa marka ay hay'ad dawladeed iibsato dhulka guriga ujeeddo gaar ahaaneed oo dadweyne, sida in la dhisayo jidweyne.

Marka guri aad kireysato la xiro, sabab kasta oo ay tahay, waa in aad ka guurto taariikhda ku xusan amarka xiridda. Wakhtiga la isu siiyo in looga guuro waxay ku xiran tahay sababta dhismaha loo xirayo. Haddii aadan ka guurin wakhtiga kama-dambeysta ah, booliiska ayaa khasab kaaga rari kara. Haddii ay sidaas dhacdo, carruurtaada waxaa loo geynayaa ururka daryeelka carruurta oo alaabtaadana guriga ayaa looga tagi donaa. 

Haddii guriga lagugu dul xiro xadgu dubyo sharci ah awgood waa in aad la xiriirto qareen ama xafiiska adeegyada sharciga ee degmadaada si aad u hesho caawimaad. Guud ahaan waa in aad sidaas ogaato:

 • Uma baahnid in aad bixiso kiro ama curaar.

 • Waxaa laga yaabaa inaad hesho Caawimaad Degdeg ah si aad guriga uga guurto. U sheeg shaqaalaha degmadaada in aad uga baahan tahay ballan degdeg ah sababtoo ah guri aad ku nooshahay ayaa la xiray.

 • Hayso caddeymaha xaaladaha guriga. Iska eeg guriga gudihiisa oo qoro dhibaatooyinka dayactirka. Koobbi ka qaado warbixin kasta oo ah kormeerid. Sawirro ka qaado. Hubso in aad haysato caddeyn kasta markaad guureysid. Caddeyntu waxa ay ku caawin doontaa goor dambe haddii aad u baahato in aad  dacwad maxkamadeed ku caddeyso xaalado xun, iyo/ama in aad u isticmaasho warbixinta baarista kireystaha.

 • Waxaad xaq u leedahay in aad kireeyaha ku dacweyso Maxkamadda Heshiisiinta kiradii oo dhan sababtoo ah guriga oo xirnaa ama ku dhawaa xaalad lagu xiro. Xaqiiqadii, kireeyaha ayaa mas'uul ka ah in uu soo celiyo gebi ahaan lacagtii kuugu baxay inaad ku noolaato meel kale, iyo sidoo kale 3 jibaar lacagtii lagaa qaaday wixii ka dambeeyay taariikhda gurigaas la xiray. Khasaaraha dhabta ah waxaa ka mid ah kharashyada aad ku bixisay si aad u daboosho guuritaanka iyo hoy ku meel gaar ah. Ka hor intaadan xareyn dacwad ah magdhow lacageed, kala hadal qareen. Waa muhiim in la hubsado in qaansheegadlka lacagta oo dhan laga wada dhigo hal dacwad.
   
 • Kireeyaha guriga waa in ku soo celiyo curaartaada, iyo dulsaar, 5 maalmood gudahood ka dib markaad guurto. Kireeyaha u qor cinwaan lagaala soo xiriiri karo.
   
 • Isla markiiba ka guur sababtoo ah guri la xiray waa sharci darro in lagu noolaado. Waa lagu xiri karaa oo carruurtaada waxaa loo dhiibi karaa ururka ilaaliya ilmaha.

Haddii guriga loo xiro dan guud oo ah mid dadweyne

Waxaad heli kartaa lacag ah dib-u-dejin si ay kaaga caawiso kharashaadka guurista mar kasta oo ay dowladdu guri u xirto dan guud.

Dawladdu ayaa kaa caawineysa in aad hesho guri kugu habboon oo ah isla kiradii aad bixin jirtay.

Haddii aad dhibaato ku qabto meelmarinta xuquuqdaada ama helidda magdhow, la xiriir qareen ama xafiiska adeegyada sharciga ee deegaankaaga si ay kuu caawiyaan.

Aargoosasho

Waxaad xaq u leedahay in aad weydiisato dayactirka guriga, u yeero kormeere, soo dirso dacwo ah kiro maxkamadeed, oo ka dalbo kireeyaha in uu ixtiraamo xuquuqdaada gaarka ah. Waxyaabahaas, iyo kuwo kale, ayaa ah xuquuqdaada sharciga ah ee kireyste ahaaneed ee Minnesota. Kireeyuhu kaama aargoosan karo (oo wax aargoosi ah kuguma sameyn karo), oo kuma dhihi karo ka bax guriga, ama kaama yareyn karo adeegyada guriga ka dib marka aad u istaagto xuquuqdaada sharciga ah ee kireyste ahaan. Weli waa in aad bixiso kirada wakhtigaa lagaa sugayo.

Maxkamaddu wediineysaa su'aalo ku saabsan haddii kireeyuhu kaaga aargoosanayo haddii kiiska lagaaga saarayo guriga ama aad hesho ogeysiiska guuritaanku 90 maalmood gudahood markaad dacwo ah xuquuqdaada sharciga ah ee kirayste. Waa in aad u sheegtaa garsooraha waxa aad sameysay ee aad u adeegsatay xuquuqdaada. Hadday uu aargoosi dhaco 90 maalmood gudahood, garsooruhu waxa uu u qaadanayaa in kireeyuhu aargudanayo haddii uusan kireeyuhu muujin karin sabab sax ah oo guriga lagaaga saarayo. Garsooraha ayaa diidi doona in lagaa saaro guriga haddii uusan kireeyuhu muujin karin sabab macquul ah. 90 maalmood ka dib waa inaad caddeyso in uu mulkiiluhu isku dayey in uu kaa guuleysanayo haddii aad la aaddo maxkamad.

Weydiiso maxkamadda in ay kuu bilowdo tirinta 90 maalmood laga soo bilaabo markii uu kireeyaha guriga sameeyo ama dayactiro wax kasta oo uu garsoore ku amray, sida hagaajinta oo dhan, waxaad isku difaaci kartaa caddeyn ah in uu aargoosi jiro.

Haddii uu kireeyuhu isku dayo in uu kaa saaro guriga, kirada oo aad bixin weyday awgeed, waa difaac ah in aad muujiso in kireeyuhu kirada kugu badiyey si uu kaaga aargoosto si sharci darro ah. Si aad u adkeyso difaacaaga, waa inaad lacagtii hore ee kirada geyso maxkamadda.

Guudmarka Sharciyada Quseeya Sunta Ledhka

Lead poisoning can cause serious health problems.  You or members of your family can be poisoned from lead in:

 • lead-based paints
 • drinking water from plumbing with lead or lead solder and
 • foods or liquids stored in lead crystal or lead-glazed pottery or porcelain.

There is a federal law to help protect tenants from the primary source of lead poisoning– lead-based paints.  This law applies to almost all housing built before 1978 except some housing for the elderly; housing for persons with disabilities (unless a child younger than 6 years of age lives or is going to live there) and any “zero bedroom” housing such as efficiencies, dorms and the rental of individual rooms in a house.  This law does not apply to housing certified as lead-free.

If this law applies to an apartment you want to rent, the landlord must

 • give you a pamphlet about lead hazards.  The pamphlet must be approved by the Environmental Protection Agency.
 • tell you about any known lead-based paint and lead-based paint hazards in the housing and
 • give you any records or reports the landlord has about lead-based paint and lead-based paint hazards in the housing.

You have the right to review this information before you rent the apartment.  

If you decide to rent the apartment, your lease must include

 • a special warning statement regarding lead
 • the landlord’s disclosure of the presence of any known lead-based paint and lead-based paint hazards
 • a list of any records or reports available to the landlord and given to you about lead-based paint or lead-based paint hazards in the housing
 • a statement that you got the pamphlet about lead hazards, the landlord’s disclosures, and a list of reports and records
 • special acknowledgments by the leasing agent (if there is one)
 • signatures of the landlord, leasing agent and you.

See the sample “Disclosure of Information on Lead-Based Paint and/or Lead-Based Paint Hazards." 

If the landlord fails to follow this law, you still have a valid lease.  However, the landlord can be subject to penalties, including fines, damages, and jail for not obeying this law.

Dhibaatooyin Caafimaad Oo Culus

Lead poisoning can cause learning problems and behavior disorders

 • permanent brain damage (causing, among other things, paralysis, blindness or learning or mental disability)
 • damage to kidneys and blood cells and
 • infertility. 

Lead can be found in paint or plaster, paint dust, the soil, and occasionally tap water.  The most common sources of lead are older homes or apartments, homes in the inner city, and uncovered soil exposed to automobile fumes. Children and pregnant women are the most at risk from lead.  Lead can get into a child's bloodstream if they breathe the dust from paint or soil for a fairly short period of time or eat even a small amount of paint chips or leaded soil. 

Baarista Carruurta

All children should be screened regularly for lead as part of their regular doctor check-ups.  A simple blood test can show lead levels in blood.  Screening should be done as follows

 • Children under 24 months old– every 6 months
 • Children aged 2-6 years old– once a year
 • Pregnant women– regularly throughout the pregnancy
 • All children– right away if the home has dusty window sills or if paint is peeling in the window sills, on railings, from the ceilings, or on the walls, floors or woodwork.

If you get Medical Assistance, the cost of screening should be covered under the EPSDT program.

Kormeeridda Caafimaadka

Waaxda caafimaadka ee gobolka ama degmada ayaa hubiya ledhka mar kasta haddii ilma ka yar 6 jir ama haweenka uur leh laga heli karo ledh dhiiggooda. Waxay ka baaraan guriga iyo dhammaan meelaha la wadaago ee dhismeyaasha dabaqyada ah. Waxay sidoo kale baaraan goob kasta oo kale oo ilmuhu wakhti badan soo joogo. Waaxda Caafimaadka waa in ay baarto 5 maalmood gudahood ka dib marka loo sheego heerarka ledhka ee badan.

Guryaha In Laga Ilaaliyo “Sunta Ledhka”

Haddii ay Waaxda Caafimaadka hesho ledhsa, kireeyaha waa in uu guriga "ledhka ka baabbi'iyo". Kireeyaha guriga waxaa lagu amrayaa in uu taariikh cayiman (badanaa 2 ilaa 4 toddobaad) uga saaro ama ka daboolo meesha ay ledhku ka imaaneyso. Arrintan mar kasta waa masuuliyadda kireeyaha, ee ma aha kireystaha. Qofka ka socda waaxda caafimaadka waa in uu sheego haddii guriga laga guuriyo inta guriga laga nadiifinayo. Waxa uu qofkaasi sidoo kale ka jawaabi karaa su'aal kasta oo aad ka qabto oo ah sida ay caafimaadka u saameyn doono mar haddii gurigu yahay "ledh la'aan" Qiiqa iyo boorka ka soo baxa rinjiga ledhka wuxuu khatar ah ku yahay carruurta iyo haweenka uurka leh. 

Haddii aad go'aansato in aad ka baxdo guriga inta la nadiifinayo, waxaad ka noqon kartaa heshiiska kirada. Haddii aad guurto, kireeyuhu waa in uu ku soo celiyo curaarta 5 maalmood gudahood oo lagu daray kiro kasta oo aad horay u bixisay. Waxaad sidoo kale xaq u leedahay in aad ka guurto muddo ka yar ka dib. Kireeyuhu waa in uu kaa oggolaado in aad dib ugu soo guurto marka la nadaafiyo guriga. Khasab kuguma aha in aad kirada ka bixiso intaad ka maqan tahay guriga. Haddii aad u baahan tahay lacag aad ku guurto ama guri ku meel gaar ah, ka codso waaxda caafimaadka haddii aad caawimaad ka heli karto.

Soo-Guuridda Dambe

Ka hor intaadan dib ugu laaban guriga, hubso in uu kormeeraha caafimaadka ku soo noqday oo uu hubiyey. Sidoo kale hubso in uu kireeyuhu si taxaddar leh u nadiifiyo guriga marka laga shaqeeyo ka dib.

Dib ha ugu laaban guriga ilaa uu kireeyuhu nadiifiyo oo si fiican looga shaqeeyo. 

Dacwo Sharci Ah

Haddii kireeyuhu uusan guriga ka nadiifin rinjiga ledhka, waxaad sameyn kartaa dacwooyinka sharciga ee ku qoran bogagga 23 ilaa 27 ee buug-yarehan. Haddii adiga ama carruurtaadu waxyeello idinka soo gaarto ledh, waxa kale oo laga yaabaa inaad lacag ku sheegatid kireeyaha. Waxaa laga yaabaa in aad sameyn karto 1 dacwo maxkamadeed oo keliya oo ka dhan ah kireeyaha. Raadso qareen marka hore si aad u hubisato qeybaha dacwaddaada oo dhan, sida waxyeellada ledhka iyo yareynta kirada (qeyb ahaan soo-celin ah kirada), waa inay ku jiraan dacwad kasta oo aad bilowdo.

Cutubka 5. Wax ka Beddelida ama Joojinta Heshiiska

Siyaabaha loo Beddelo ama Loo Joojiyo Heshiis Guri Degida

Waxaa jira dhowr qaab oo loo beddelI karo ama loo joojin karo heshiiska kirada. Waxay ku xiran tahay heshiis kirada oo go'an ama mid ah xilliyeed (eeg bogga 10 oo aad ka heleyso faahfaahin). Haddii aad adiga iyo kireeyaha isku raacdaan inaad beddeshaan ama joojisaan heshiiska, sidaas ayaa kuugu filan inaad sameysaan bedelaad ama joojinta heshiiska. Arrintan waxay ku fiican tahay heshiis kiro oo ah afka ama qoraal, heshiis go'an ama heshiis xilliyeed. Laakiin sidaas waa ay ka duwan haddii aad ku haysato shahaadada Section 8.

Iska hubso in aad hesho heshiiska oo ah qoraal. Haddii aadan heshiiska ku helin si ah qoraal, "waxaan iri, waxaad tiri" dood ah ayaa idiin bilaabaneysa in ay soo ifbaxdo goor dambe. Waxaa ku qaban kara shuruudihii hore ee heshiiska kirada, sida bixinta kirada lagugu leeyahay oo dhan.

Digniin!

Haddii aad jebiso kirada adigoon jebin heshiiska kireeyaha, kireeyuhu wuxuu kaa rabaa in aad bixiso kirada muddada heshiiska oo dhan haddii kireeyuhu waayo qof kale oo uu dib uga sii kireeyo guriga. Kireeyaha waajib kuma aha helidda qof kale oo ah kireyste ku beddela.

Ma jirto xuquuq toos ah oo lagu jebin karo heshiiska kirada. Kireystaha noqda dhibbane ay ku dhacday tacaddiyada qoyska guihiisa iyo kireystaha dhinta inta lagu jiro xilliga kirada waxaa laga yaabaa inay soo afjaraan heshiiska kirada goor hore iyadoon oggolaansho laga helin kireeyaha. Haddii kale, ma jirto hab toos ah oo lagu jebin karo heshiiska kirada. Kireeyuhu uma baahna afjaridda heshiiska haddii ay kugu dhacdo shaqo la'aan. Sidoo kale uma baahna in uu afjaro kirada haddii aad guri iibsaneyso ama haddii shaqa ahaan laguu wareejiyo Gobol kale. Haddii aad guri iibsaneyso ama laguu wareejin karo shaqo meel kale waa in lagu daro oraah kale heshiiska si laguugu oggolaado in aad jabiso heshiiska sababahaas awgood.

Kordhinta Kirada

Haddii ay dhici karto iyo goorta kireeyuhu kordhin karo kirada waxay ku xiran tahay nooca kirada la haysto.    

Heshiiska Muddada Go'an
Kirada muddada go'an waa mid caadi ahaan lagu jiro muddada la saxiixo oo dhan. Heshiiska qoran wuxuu qornaan kara sida iyo goorta la kordhinayo kirada, haddii la isku af garto. Haddii aysan waxba ugu jirin heshiiska kirada in la kordhinayo, waa in lagu sheego qoraal ahaan marka la saxiixayo heshiiska in aysan dhacayn kiro la kordhinayo muddada heshiiska.          

Heshiiska Xilliyada
Haddii aad ku jirto heshiis kiro ah mid xilliyeed, sida kireysi bil-bil ah, kireeyaha ayaa ku kordhin kara kirada intii uu rabo, had iyo jeer sidii ay rabaan. Kama jirto xakameyn ah kirada Minnesota wixii aan ka ahayn guryaha ay dowladdu leedahay ama ay kabto. Laakiin, waxaa jira waxyaabo uu kireeyuhu guriga ka sameyn karo ka hor intaan kirada la kordhin.          

Waa in kireeyaha laga helo ogeysiis ka hor intaan kirada la kordhin. Arrinaas macnaheedu waa in la kala helo ogeysiis qoraal ah ugu dambeyn 11:59 saqda dhexe ee maalinta ka horreysa xilliga ay kirada xigta billaabaneyso. Kordhinta kiradu ma dhaqan galeyso ilaa muddada labaad ee kirada ee ku xigta ogeysiiska, haddii uusan ogeysiisku sheegeyn wakhtiga la dhaqan galinayo ee xilliga dambe. Marka ay kiradu tahay bil-bil oo kirada la iska rabo bil kasta maalinta ugu horreysa, ogeysiiska qoran ee la bixiyo Diseembar ma noqon karo mid sharci ah ilaa Feberaayo.        

Waxaa la diidi karaa kororka kirada oo kala ah 3 xaaladood sida hoos ku qoran

 1. Kireeyaha marka uu kordhiyo kirada si uu kireytaha uga aargoosto ka dib marka kireystuhu xuquuqdiisa doonto (eeg bogga 32)

 1. Kireeyuhu in uu kor u qaado kirada si uu kireystaha ugu sameeyo takoorid, ama

 1. Kireeyuhu in uu bixiyo ogeysiis aan sax aheyn.

Haddii ay dhacdo mid ka mid ah xaaladahaan, waa inaan la bixin kirada la kordhiyey. Sidoo kale, haddii aad u malaynaysid in kirada lagugu badiyey takoorid awgeed, la xiriir Waaxda Xuquuqda Aadanaha ee Minnesota ama waaxda xuquuqda madaniga ah ee deegaankaaga si aad wixii cabasho ah ugu gudbiso.

Xusuusnow, haddii aadan bixin kirada la kordhiyay, kireeyuhu waxa uu kugu dacweyn karaa in guriga lagaa saaro. Laakiin kireeyuhu kaama saari karo guriga iyadoo aysan jirin dacwad maxkamadeed oo ah in guriga la iska saaro. Haddii kireetuhu kula tago maxkamad, u sheeg garsooraha in uu jiro ogeysiis aan sax ahayn ama takoorid ama aargoosi. Taxaddar yeelo. Haddii garsooruhu go'aansado in kireeyuhu uusan sameyn wixii aad ku sheegatay, waa in aad bixiso kirada lagugu kordhiyey iyo kharashaadka maxkamadda. Haddii aad bixin weydo, guriga waa lagaa saarayaa.

Xaquuqda dhibbanaha Tacadiga Qoyska Gudihiisa ka Dhaca uu ku Jabin Karo Heshiiska

Sharci ahaan waad jebin kartaa heshiiska haddii aad tahay dhibbane tacaddiyada qoyska gudihiisa, faraxumeyn galmo, ama dabagalid, balse aad sameyso 2 wax

1. Sii kireeyaha

 • Koobbi ah Amarka Maxkamadeed oo ah Ilaalinta ama Xakamaynta Dhibaato jirta iyo
 • Warqad saxiixan oo taariikhaysan (eeg bogga 65) oo sheegaya
  • in aad ka baqeyso tacaddi kaaga yimaada qofka ku magacaaban amarka maxkamadeed
  • in aad u baahan tahay in aad heshiiska jebiso
  • taariikhda aad ka bixi doontid iyo
  • maxaad ka rabtaa kireeyaha in uu ku sameeyo alaabtaada.

2. Inaad bixiso kirada bisha aad guureyso.

Waxaad sidoo kale waayi doontaa curaartaadii. Kireeyaha ayaa haysanaya curaarta si uu kuugu oggolaado in aad heshiiska jebiso.

Haddii aadan haysan (ama aadan rabin inaad hesho) Amar Maxkamadeed oo ah Ilaalinta ama Xakameynta Dhibaatooyinka, waxaad xaq u leedahay inaad soo bandhigto dukumiinti (eeg bogga 67) mid kasta oo ka mid ah oo muujinaya inaad tahay dhibbane tacaddiyo qoys gudihiis, faraxumeyn galmo, ama dabagalid ay ogyihiin

 • maxkamad
 • booliis
 • xirfadle daryeel caafimaad oo shati haysta
 • qof u dooda tacaddiyada qoyska gudihiisa, ama
 • la-taliyaha faraxumeynta galmada.

Haddii aad su'aalo qabto, la xiriir xafiiska adeegyada sharciga, qof u dooda tacaddiyada qoyska gudihiisa, ama la-taliyaha faraxumeynta galmada. Wixii macluumaad dheeraad ah, ka eeg xaashida xogta xaqiiqda ee H-23 Dhibanayaasha Dagaal Qoyska Dhex Mara, Qashqashaadda, ama Fal Dambiyeedka La Xiriira Galmoodka: Xaqa Aad U Leedahay In Aad Ka Baxdo Heshiiska Kirada.  

Right to Break the Lease for Medical Reason or Disability

You or someone you authorize to represent you can end your lease if a medical professional decides you need to move into a medical care facility. You have to give the landlord two-month’s written notice, along with the medical report and documentation showing that you’ve been accepted as a resident or have a pending application at a location where the medical professional has indicated you need to move. 

Jebinta Heshiiska Shuruudaha Go'an

Guud ahaan, heshiiska kirada ee muddada go'an lama beddeli karo ama lama soo afjari karo ilaa taariikhda uu ku egyahay heshiiska ilaa aad adiga iyo kireeyaha si kale u heshiisaan mooyee.

Akhriso heshiiska kirada. Badanaa, ogeysiis looma baahna si loo soo afjaro heshiiska muddada go'an haddii aad rabto inaad joojiso taariikhda ku qoran heshiiska. Laakiin heshiisyada go'an ayaa adiga ama kireeyaha ku soo afjari kartaan heshiiska adinkoo bixinaya ogeysiis ah 30 ama 60 maalmood. Haddii heshiisku leeyahay wakhti ogeysiis go'an, waa in uu ugu yaraan isku mid idiin ahaado adiga iyo kireeyaha.

Qaar ka mid ah heshiisyada muddada go'an ayaa wata dibu-cusbooneysiin toos ah. Taas macnaheedu waa haddii aadan waxba ku oran kireeyaha, heshiiska si toos ah ayaa loo cusbooneysiin doonaa (eeg bogga 10). Qodobbada cusboonaysiinta oo keliya ayaa sharci ah haddii kireeyuhu uusan waraaq u soo dirin kireystaha ah cusboonaysiinta. Waraaqda waa in la soo diro ugu yaraan 15 maalmood, laakiin waa inaysan ka badnaan 30 maalmood, ka hor taariikhda ay tahay inaad bixiso ogeysiis ku saabsan qorshegaaga guuritaanka. Waraaqdu waa in lagu sheego in heshiiska la cusbooneysiin doono ilaa aad u soo dirto warqad aad ku sheegeyso inaadan rabin in aad cusboonaysiisato oo aad guureyso.

Jebinta Heshiiska Xilliga Ah

In la beddelo ama la soo afjaro kirada xilliyada, sida kiro ah bil-bil, adiga ama kireeyaha waa inaad sida saxa ah isa siisaan ogeysiis qoraal ah. Ogeysiiska waa in la bixiyo 11:59 saqda dhexe ee maalinta ka horreysa maalinta kirada. Kirada xilliga ah, muddadeeda kirada waxay bilaabaneysaa maalinta la bixinayo kirada socota ilaa kirada laga bixinayo kirada xigta. Haddii kirada la iska rabo bilowga bisha, muddada kirada waxay soconeysaa bilaabga ilaa dhammaadka bisha.

Tusaale ahaan, aan dhahno kiradaadu waa bil-bil lacagta la iska rabo kowdo bisha. Waxaad rabtaa inaad guurto bisha 1-da Feberaayo. Waa inaad kireeyaha qoraal ahaan  ku ogeysiiso inaad rabto inaad guurto 31-ka Disember ka hor 11:59 pm. Si waraaqda loogu tixgelin karo "ogeysiis sax ah", waraaqadu waa in ay ku qoran tahay taariikhda aad ka guureyso.

Haddii aad rabto inaad guurto laakiin aadan bixin ogeysiiska saxda ah, kireeyuhu wuxuu kugula xisaabtami karaa bil dheeraad ah in kasta oo aad guureyso ka hor inta aysan bilaaban bisha kale.

Haddii kireeyuhu rabo inaad guurto laakiin uusan ku siin ogeysiis sax ah, waad joogi kartaa aqalkaaga (haddii aad kirada bixiso) ilaa kireeyuhu ku siiyo ogeysiis kale.

Xusuusnow, kiradu waa heshiis sharci ah!

Ha jebin heshiiska adigoon si taxaddar leh uga fiirsan waxyaabaha aad sameyn karto. Haddii ay tahay inaad jebiso heshiiska, siyaabaha kuugu wanaagsan waa

 • Heshiis wada gaara kireeyaha (deegaanka qaarkood waxay leeyihiin adeegyo dhexdhexaadin ah oo caawimaad laga heli karo)
 • Weydii haddii kireeyuhu heli karo kireyste cusub

Aqbalaadda Lacagaha Kirada

Haddii kireeyuhu qaato lacag kiro ah taariikhda uu sheegay in guriga laga guuro, ogeysiiska looga baxayo guriga waxa uu noqon karaa mid si sharci ah looga noqday. Arrintaas waxay noqneysaa cusbooneysiinta heshiiska kirada. Kala hadal qareen ka hor intaadan u maleyn in aqbalaadda kirada ay nasaqeyso ogeysiiska.

Cimilada Qaboobaha

Markaad ka guureyso guri, mar kasta u sheeg milkiilaha guriga in aad guurtay, xataa haddii aadan bixin ogeysiiska "saxda ah". Kireystayaasha waa inay siiyaan kireeyaha ugu yaraan 3 maalmood oo ah ogeysiis ka hor inta aysan guurin inta u dhaceysa Nofeembar 15 iyo Abriil 15. Kireystaha aan bixin ogeysiiskaas 3-da maalmood ah waxaa lagu heli karaa dambi uu heer hooseeyo. Sababta sharcigan ayaa ah in ay tuubooyinku waxyeello ka gaareyso oo ay barafoobaan xilliga qabowga haddii aan gurigu lagu nooleyn oo laga damiyo kuleyliyaha.

Kala-Bixid Fudud Labada Dhinac

Heshiisyada qaarkood waxaa jebiya waxa loogu yeero "kala-bixid fudud labada dhinac." Arrintan sida ay dhici karto waa ugu yaraan 2 hab

 1. haddii furaha u celiyo kireeyaha oo uu qaato asaga oo aan sheegan wax kiro ah in ay ka maqan tahay ama

 2. haddii kireeyuhu qof kale ka sii kireysto guriga isaga oo aan kiresyaha u sheegin. Xaaladahaas oo kale, maxkamaddu waxay xukumi kartaa in kireeyuhu la wareegay masuuliyadda guriga oo aan qof kale loo qabsan karin masuuliyadda heshiiska kirada.

Guryaha Dowladda Iyo Kuwa Ay Kabto

Bogga 53 ka eego macluumaad dheeraad ah.

Cutubka 6: Siyaabaha Sharci -darrada ah ee Milkiilayaashu ay isugu Dayaan inay ku Khasbaan Kiraystahu inuu Guuro

Guriyo Aan Lagu Noolaan Karin

Mararka qaar guri ayaa lagu arkaa dhibaatooyin badan oo dayactirid ah oo dadku waxay sheegaan in aysan ku sii noolaan karin. Taas oo kale waxaa la yiraahdaa guri-ka-saarid iska muuqata.  Guri-ka-saaridda iska muuqata macnaheedu waa in kireeyuhu uu sameyn waayo dhibaato dayactirid ah ama xaalad kale oo jirto oo aad u culus oo guriga looga baxo.

Haddii aad go'aansato inaad jebiso heshiiska adigoo haysta gar ah guri-ka-saarid iska muuqata, kireeyaha waa inaad siiso qoraal ah ogaysiiska dhibaatada. Waraaqdaas waa inaad ku sheegto in uu heshiiskii jebiyey kireeyaha iyo inaad guriga ka guureyso haddii aan dayactirka lagu sameyn wakhti macquul ah. Koobbi ka reebo waraaqdaas. Haddii uu jiro kormeere jooga deegaankaaga, la xiriir oo weydiiso in kormeer laguugu sameeyo guriga. Ka reebo koobbi ah amarrada dayactirka si aad ugu caddeyso xaalka guriga. Sidoo kale waxaa fiican in laga codsado waaxda caafimaadka in ay sameyso kormeer kale oo ay ku amari karto dayactirid. Haddii aan dayactirka la sameyn, waa in aad guriga ka guurto wakhti macquul ah ka dib marka dayactirka la sameeyo.

Digniin!

Guri-ka-saaridda iska muuqata waxa uu jiraa oo keliya haddii uu kireeyuhu sameyn waayo dayactirka ama adeegyada muhiimka ah. Guri-ka-saaridda iska muuqata caadi ahaan waxay khuseysaa oo keliya xaaladaha aadka u daran ee ah inaan guriga  lagu noolaan karin, sida marka guriga laga waayo kuleyliye ama biyo. Haddii aadan rabin inaad guurto, ee bogagga 20 ilaa 27 waxyaabaha aad sameyn karto marka ay jiraan dhibaatooyin daran oo la xiriira dayactirka.

Haddii aad ka soo dacwooto guri-ka-saarid iska muuqato oo aad iska guurto, waxaa laga yaabaa in kireeyuhu ku dacweeyo. Lacagta kireeyuhu kugu dacweyn karo waxay ku xiran tahay nooca uu gurigu yahay. Haddii aad ku jirto heshiis ah bil-bil, kireeyaha ayaa kugu dacweyn kara hal bil oo kiro ah. Haddii aad ku jirto heshiis ah xilli go'an, kireeyuhu wuxuu kugu dacweyn karaa inta ka harsan heshiiska in lagugu leeyahay. Haddii mulkiiluhu kugu dacweeyo magdhow, waa in aad caddeyso in ay jirtay guri ka saarid iska muuqata.

Waa inaad maxkamadda ugu keento waxyaabaha soo socda caddeyn ahaan

 1. gebi ahaan waraaqaha aad u dirtay kireeyaha ee ku saabsan dayactir loo baahnaa 
 2. markhaati-kac 
 3. sawirro iyo 
 4. amarradii hagaajinta ee kormeeraha guryaha iyo waaxda caafimaadka. 
   

Si kale haddii loo dhigo, waa in aad caddeysaa in ay xaaladaha aad u xumaayeen oo lagugu qasbay inaad ka guurto. Haddii kireeyaha kugu dacweeyo magdhow, waxaad dalban kartaa in laguu soo celiyo kirada muddadii aad ku noolayd guriga ee uu jiray dhibka dayactirka (eeg bogga 27).

Goosashada Korontada

Isla markiiba la xiriir kireeyaha haddii korontada lagaa gooyo. Haddii kireeyuhu joojiyo adeegyada guriga, waxaad dacweyn kartaa in wixii lagaa gooyey laguu soo celiyo. Waxaad sidoo kale ku dacweyn kartaa in aad soo ceshato ugu badnaan 3 jeer qiimaha waxyeellada kaa soo gaadhay ama $500, hadba kii weyn, iyo kharashaadka qareenka. Haddii kireeyuhu kuugu soo celiyo korontada wakhti macquul ah, waxaad ku dacwoon kartaa oo keliya lacagta dhabta ah ee kaaga baxday. Lacag ma heli kartid haddii wixii lagaa xitay ay sabab u ahayd wax adiga ama martidaadu aa sameyseen oo aad waxyeello u geysateen korontada. Kahortagidda wax lagaa xirto oo sharci-darro ah waxaa laguu soo celin karaa marka xaraashku soo idlaado ka dib ama heshiiska amaahda guriga la nasasho.
    
Dambi yar ayey ku noqoneysaa kireeyaha in uu gooyo korontada, gaaska, ama adeegyada biyaha si aad uga guurto. Kireeyuhu waa in uu caddeeyo in ay jirto sabab macquul ah oo uu u gooyey adeegyada, sida dayactirka. Mararka qaarkood, shirkadda adeegga ayaa goosan kara korontada haddii kireeyuhu bixin waayo biil uu isagu masuul ka ahaa. 
    
Adiga ama kireyste kale ayaa bixin kara biilka gaaska, korontada ama biyaha oo dabadeedna ka goosan kara kirada haddii shirkadda adeegyada

 • Ay goosato korontada
 • Ay soo dirto ogaysiis kama-dambeys ah in la goyn doono korontada ama
 • Ay guriga ku soo dhejiso ogeysiis ah goynta korontada

  Keliya waa in aad bixiso biilkii ugu dambeeyey.  Uma baahni inaad bixiso wax kasta oo ah biilashii hore ama kharash la socda.
      
  Haddii aad ku nooshahay dhisme ka kooban 1 ilaa 4 guri, waxaad xaq u leedahay  in aad la wareegto koontada ama gaaska oo aad adigu isugu qorto sidii macmiil cusub. Waxaad sidaas sameyn kartaa haddii aad ka soo bixi karto shuruudaha laga rabo macmiil kasta oo cusub. Haddii aad noqotid macmiil cusub, lama rabo inaad bixiso WAX ah biilashii hore. Arrintaas waxaa ku jira waa wixii ugu dambeeyay. Shirkadda korontada KUMA weydiin karto inaad bixiso curaar.
      
  Haddii aad xaaladan ku jirto, la xiriir qareen ama xafiiska adeegyada sharciga ee deegaankaaga si aad caawimaad uga hesho. 
      
  Magaalada Minneapolis, waxaa jira sharciyo gaar ah oo ku saabsan korontada, sida
   
 • Kireeyuhu waa in uu ku siiyaa ogeysiis qoraal ah (oo lagu daray heshiiska kirada ama dukumiinti gooni ah) isagoo sheegaya yaa ah qofka masuulka ka ah bixinta biilasha aad isticmaashay.
   
 • Haddii uusan guryaha ka jirin koranto-cabbire gooni kala ah, gaaska iyo biyaha laga isticmaalo guri kasta, kireeyaha guriga ayaa masuul ka ah bixinta biilasha. 
   

Xirashada Guriga

    Waxaa sharci darro ah kireeyaha inuu kaa xirto guriga karada ah, in alaabtaada la dhigo jidka, ama in la beddelo qufulka sabab kasta ha noqotee, xataa haddii aad la daahdo kirada. Kireeyuhu wuxuu guriga kaa saari karaa oo keliya marka uu keensado dacwad maxkamadeed oo ah guri ka saarid (ama "deggenaansho aan sharci ahayn") oo adiga kaa dhan ah Qofka kaliya ee xoog kaaga saari kara guriga waa booliis fulinaya sharciga (booliis ama shariifka ciidanka asluubta magaalada). Laakiin booliisku waxay sidaas asmeyn karaan waa keliya marka kireeyuhu kaaga guuleysto maxkamadda oo garsooruhuna soo saaro Qoraalka Qaadashada Hantida.
    
    Haddii guriga lagaaga xirto si sharci darro ah oo aad rabto inaad ku laabato guriga, samee waxyaabaha soo socda
    
1.    Raadso qof kuu ah "markhaati." Waxaa laga yaabaa inaad weydiisato saaxiib ama qof kale oo ku nool dhismaha in uu ku soo raaco markaad rabto inaad ku laabato guriga
    
2.    U wada taga kireeyaha guriga adiga iyo markhaatiga oo ka codso kireeyaha inuu kuu oggolaado inaad guriga ku laabato iyo 
    
3.    U sheeg kireeyaha inaysan sharci ahayn in guriga la iska xirto. 
 

Cutubka 7. Guri Ka Saarida Sharciga ah

Habka Keliya Ee Sharciga Ah Ee Guri La Isaga Saarayo — Kiisaska Maxkamadeed Ee Guriga La Isaga Saaro

Haddii kireeyuhu kugu khasbo inaad guurto, waa in ay jirto dacwo maxkamadeed oo ah mid guriga la isaga saarayo (oo waagii hore la oran jiray "sharci-darro guri lagu haysto") oo adiga kaa dhan ah.

Dacwadaha maxkamadda ee la isaga saarayo guryaha ayaa lagugu sameyn karaa sababo badan awgood, sida

 • in la bixin waayo kirada
 • in la guriga laga guuri waayo ogeysiis ka dib
 • in la jebiyo xeerarka kirada
 • in si ula kac ah loo burburiyo guriga kirada
 • in guryaha lagu sameeyo "dhibaato dadweyne" – sida iibinta ama haysashada daroogo guryaha dhexdooda.

Haddii uu kireeyuhu maxkamada ku guuleysto, garsooraha wuxuu kireeyaha u go'aamiyaa "Qoraalka La-noqonshada Guriga". Qoraalkaasi waa amar maxkamadeed oo kireystaha ku khasbaya in aad uga guurto 24 saac gudahood. Xaaladaha qaarkood garsooraha wuxuu soo qorayaa "sii joogid" (dibu-dhigid) ilaa iyo 7 maalmood si kireeyaha loo siiyo wakhti uu ku helo meel cusub oo uu ku noolaado. Taas macnaheedu waa in uu garsooruhu bixin doono 7 maalmood oo dheeraad ah oo looga guuro ka hor inta uusan Qoraalku dhaqan gelin. Marka Qoraalku dhaqan galo, kireeyuhu wuxuu haystaa 24 saac oo keliya si uu guriga uga guuro.

Dacwad-Dhageysiga Ka-Saaridda Guriga

 • Markaad ogtahay in kireeyuhu bilaabay dacwad-dhageysiga maxkamadeed oo ah in guriga lagaa saarayo oo ay Dacwo iyo Waraaq Maxkamadeed (waa wax sharci-darro ah oo kuu sheegaya in aad timaaddo Maxkamadda Guryaha). Ha iloobin oo ha iska tuurin waraaqahaas. Ka fiirso sida aad ku hesho waraaqahaas. Waraaqaha waa in "la isugu keeno" sida saxda ah. Si dhakhso ah ula xiriir qareean ama xafiiska adeegyada sharciga ee deegaankaaga.

 • Dacwad-dhageysiga maxkamadda badanaa waxaa ballan la isu qabtaa 7 ilaa 14 maalmood ka dib markaad hesho Warqadda Maxkamadda iyo Dacwada.

 • Warqadda Maxkamadda iyo Dacwada ayaa laguugu sheegi doonta sababta uu kireeyuhu kuu doonayo in aad guriga uga baxdo. Waxay sidoo kale ku qoran taariikhda, wakhtiga, iyo goobta dacwad-dhagaysiga maxkamadda. Haddii aad ku nooshahay degmada Hennepin ama Ramsey, kireeyuhu waxa kale oo uu ka codsan karaa garsooraha kirada aan la bixin ama lacag kale oo loo maleyn karo in lagugu leeyahay wakhtiga dacwad-dhageysiga ka saaridda guriga.

 • Warqadda Maxkamadda iyo Dacwada waxaa laga yaabaa in laguugu karaa kireeyuhu waxa uu kaaga saarayo guriga oo ah kiro aadan bixin. Haddii aad ogolaato in kiro lagugu leeyahay oo aad haysato lacag aad ku bixiso markaas waa in aad aaddo dacwad-dhageysiga maxkamadda.

  Dacwad-dhageysiga dacwada waxaad ku bixin kartaa kirada lagugu leeyahay oo lagu daray lacagta maxkamadda iyo wixii kale oo ah adeeg. Haddii aad sidaas sameyso waxaad "ku sii jiri kartaa" heshiiskaaga kirada oo garsooruhuna wuxuu go'aansan doonaa in aad joogi karto. Haddii aadan wada bixin karin lacagta laakiin aad waxyar bixin karto, markaas waxaa macquul ah in kireeyaha uu kiiska kula xalliyo oo uu kuu oggolaado inaad joogtid haddii aad raaci karto qorshaha lacag-bixinta.

 • Waxaa muhiim in aad aaddo dacwad-dhageysiga maxkamadda. Haddii aad tagi weydo, waxaad si toos ugu ayaa kiiska lagaaga guuleystay. Waxaa lagaa rabaa in aad isla markaasba guurto. Waxa kale oo laga yaabaa in aad lacag bixiso.

 • Keligaa ayaa aadi kara dacwad-dhageysiga ama waxaa ku raaci kara qareen ama qof u dooda arrimaha guryaha. Haddii aad adigu wakiil isaga tahay dacwad-dhegeysiga, talo ka doono qareen ama qofka u dooda arrimaha guryaha ka hor dacwad-dhageysiga.

 • Ilaa aad heshiis wada gaartaan kireeyaha, kireeyuhu waa in uu dacwad-dhageysiga ku caddeeyo sababaha guriga lagaaga saarayo.

 • Marka uu kireeyuhu dhammesyto, u sheeg garsooraha sababta aadan guriga uga guureyn. Hubso inaad u sheegto garsooraha wixii difaac ah ee aad u maleyneyso inaad haysato sida aargoosi, takoorid, iyo dhibaatooyin ah dayactirka. Waxaa fiican in la diyaariyo "Jawaab" qoran ka hor dacwad-dhageysiga maxkamadda. Ujeedada "Jawaabta" waa in laga jawaabo liiska cabashooyin adiga kaa dhan ah. Sidoo kale, keen dhammaan caddeynta aad ku taageerayso kiiskaaga, sida sawirro, caddeymo, waraaqo, markhaatiyaal, warbixinta kormeerka, amarrada hagaajinta, iwm. Weydii su'aalaha aad qabto haddii aadan fahmin waxa dhacaya.

 • Garsooraha ama dhexdhexaadiyuhu wuxuu kiiska u diri karaa maxkamad haddii ay jiraan "ismaandhaaf dhab ah" oo ku saabsan kiiska (tusaale ahaan, haddii adiga iyo kireeyaha aad isku khilaaftaan haddii kirada la bixiyey). Maxkamadeyntu badanaa waxay noqon doontaa dhowr maalmood gudahood laga bilaabo taariikhdii maxkamadda koowaad. Maxkamadeynta waa in aad ku soo bandhigto gebi ahaan caddeymahaaga, sida sawirro ama caddeymo. Waa inaad diyaar u ahaato inaad sheegto hadalka qeybtaada sida ugu faahfaahsan iyo inaad keento markhaati kasta oo kiiskaaga taageere u ah. Uma baahnid qareen xilliga maxkamadeynta, laakiin waxaa fiican ah in aad si dhakhso leh ula xiriirto qareen ama adeegyada sharciga ee deegaankaaga haddii laguu qabto ballan ah maxkamadeyn.

 • Ka dib dacwad-dhageysiga adiga iyo kireeyaha, garsooraha ama dhexdhexaadiyaha ayaa go'aamin doona in aad guriga ka guureyso iyo in kale. Haddii aad ku guuleysato, guriga ayaad ku sii jiri doontaa. Haddii uu kireeyuhu ku guuleysto, garsooruhu waxa uu saxiixi doona Qoraal Haysashada oo kugu amreysa in aad guriga ka guurto.

 • Haddii kireeyuhu ku guuleysto, u sheeg garsooraha in ay kugu adkaan doonto inaad isla markiiba guurto iyo inaad u baahan tahay xoogaa wakhti dheeraad ah. Garsooruhu waxa uu ku siin karaa 7 maalmood oo dheeraad ah oo aad ku guurto. Waa in aad codsato waqtiga dheeraadka ah si aad u hesho.

 • Haddii lagaa guuleysto, waxaad haysataa 10 maalmood oo aad rafcaan uga qaadan karto go'aanka. Haddii aad rabto inaad rafcaan qaadato, isla markiiba la xiriir qareen.  Haddii uu dhexdhexaadiye ku dhageystay kiiska degmada Hennepin ama Ramsey County, waxaad haysataa 10 maalmood inaad ku codsato inuu garsoore dib u eego dacwadaada.

 • Haddii aad racfaan qaadan weydo oo aad ka guuri weydo taariikhda garsooruhu kuu sheego, Ka-guuridda Guriga waa in siday tahay loo "fuliyo" (waxaa imaanaya) booliska magaalada. Markaas waxaad haysataa 24 saacadood oo ad ku guurto.

Difaacyo Guud Oo Ah Dacwado Maxkamadeed Oo Guri La Isaga Saaro

Waxaad Keensan Kartaa Difaacid Ah Ka-Saaridda Guriga

“Difaaciddu” waa dood ama sabab aad u sheegto maxkamada si ay ugu taageerto kiiskaaga. In kasta oo uusan buug-yarehan ka wada hadleyn gebi ahaan difaacyada suurtagalka ah, difaacyada ugu caansan waxaa ka mid ah. Haddii aad ku nooshahay guryaha dowladdu leedahay ama ay kabto, difaacyo dheeraad ah ayaa laga yaabaa in aad u isticmaasho kiiskaaga (eeg bogga 56). La xiriir qareen ama xafiiska adeegyada sharciga ee degmadaada si aad u ogaato difaacyada loo isticmaalayo kiiskaaga.

Bogga dambe ee buug-yarehan waxaad ku arkeysaa foom "Jawaab" ah oo aad u adeegsan karto in aad ku qorato difaacaaga si aad uga jawaabto cabasho ah (haynsasho sharci-darro ah) oo ka timaadda kireeyaha (eeg bogga 60). Si aad u isticmaasho Jawaabtaas, samee waxyaabaha soo socda:

 1. Meesha loogu talagalay ku kala qoro magacyada dhinacyada iyo lambarka dacwada ee Warqadda Imaanshaha Maxkamadda

 2. Iska hubso difaacidda khuseysa kiiskaaga

 3. Saxiix oo taariikhda ku qor foomka

 4. Koobbi ka sii Jawaabta oo dhameystiran Maamulaha Maxkamadda oo koobbi kalena sii mulkiilaha guriga ah marka la joogo dacwad-dhageysiga adiguna hayso koobbi. Xusuusnow in aad xaq u yeelan karto inaad codsato in lagaa cafiyo lacagat maxkamadda.

Ogow

Foomka Jawaabta kuma jiro difaacyada qaarkooda khuseeya oo keliya guryaha dowladdu leedahay ama ay kabto. Haddii aad ku nooshahay guryaha dowladdu leedahay ama kuwa ay kabto (oo ay ku jiraan Section 8), la xiriir qareen ama xafiiska adeegyada sharciga ee deegaankaaga si aad uga hesho caawimaad.

Warqadaha Ka-Saaridda Guriga Ee Maxkamadda Oo La Waayo - “La Isu Gudbin Waayo”

Waxaa jira sharciyo ku saabsan sida laguugu soo gudbinayo (laguu siinayo) waraaqaha maxkamadda. Kireeyuhu kuma dacwayn karo si uu guriga kaaga saaro adigoo aan si sax ah u helin waraaqaha. Waa inaad hesho Waraaqda Yeerista Maxkamadda iyo Cabashada ugu yaraan 7 maalmood ka hor dacwad-dhageysiga maxkamadda.  Xaaladaha badankood, Waraaqda Yeerista Maxkamadda iyo Cabashada waa in uu gacan-ka-dhiib, kuugu keeno qof kale oo aan ahayn kireeyaha. Waraaqahaas waa inaan la siin qof aan ku nooleyn gurigaaga ama aan "ugu habbooneyn da' ahaan iyo taxaddar ahaam", sida ilmo yar. Marka keliya  ee uu kireeyuhu ku soo diri karo waraaq cinwaankaaga waa haddii lagaa waayo degaanka ka dib marka waraaqaha la isku dayo laba jeer in la geeyo. Ugu yaraan mid ka mid ah isku daygu waa in uu noqdaa inta u dhexeysa 6-da ilaa 10-ka fiidnimo

Ogeysiiska Kireeyaha, Diiwaangelinta Iyo Leysanka Kireynta

Ogeysiis

Kireeyaha kuma dacwoon karo in uu guriga kaa saarayo adigoon ogeyn magacyada iyo cinwaannada milkiilaha ama maamulaha guriga, iyo magacyada iyo cinwaannada wakiillada milkiilaha guriga oo adiga kaa qaadi kara ogeysiisyada.

Diiwaangelinta

Haddii uu kireeyuhu leeyahay magac ganacsiyeed oo aanu ahayn shirkad weyn, kireeyuhu waa in uu magaca ganacsiga ka diiwaangeliyo Xoghayaha Arrimaha Gobolka. Haddii kireeyuhu is diiwaan galin waayo, maxkamaddu waa in ay joojiso kiiska ka-saaridda guriga ilaa uu kireeyuhu is diiwaan geliyo. Hadday taasi dhacdo, kireeyuhu waa in uu ku siiyo $250. Taleefan kula xiriir Xoghayaha Arrimaha Gobolka (651) 296-2803 si aad u hubiso in kireeyuhu uusan ahayn shirkad oo aad rabto inaad ogaato in uu magaca ganacsiga u diiwaan gashan yahay. Xoghayaha Arrimaha Gobolka ayaa ku siin kara caddeyn sheegeysa in uusan magac ganacsiga ah diiwaan gashneyn.

Leysanka Kirada

Minneapolis iyo magaalooyinka kale qaarkood waxa ay u baahan yihiin in kireeyuhu haysto leysan ama shatiga kirada ka hor inta aysan kireysan guryahooda. Haddii aad ogaato in gurigaagu uusan ruqsad haysan waa inaad ka heshaa diiwaanka waaxda guriyeynta in shati uusan jirin. Waa wax ku xiran magaaladaada, balse kireeyuhu waxa uu xaq u lahaan karaa inuu kaa saaro guriga marka aad bixin weydo kiradaada haddii uusan kireeyuhu haysan shati.

Dacwooyinka Kirada Marka La Bixin Waayo

Haddii ay Dacwadu sheegeyso in kiro lagugu leeyahay, waxaad heli doontaa difaac haddii aad caddeyn karto inaad kiradii iska bixisay mar hore. Maxkamadda keenso gebi ahaan caddeymaha, jeegaga la joojiyay, ama markhaatiyaal si aad ugu muujiso in aad kiradii bixisay.

Haddii aad bixisay qeyb ka mid ah kiradaada oo uusan kireeyuhu ku siin caddeyn sheegaya in aad bixiso inta kale ee kiradaada, kireeyaha ayaa laga yaabaa inuusan kaa saari karin guriga inta kale ee aadan bixin awgeed. Tan waxaa ka mid ah lacag-bixin wixii ah qeyb ahaan bisha ay maxkamaddu socoto. Si kastaba ha noqotee, weli waxaa laga yaabaa in kirada kugu leeyahay kireeyaha, oo waxaa lagaa ceshan karaa qeyb ka mid ah curaarta marka aad ka guureyso ama aad ku dacweyso Maxkamadda Dhexdhexaadinta si aad curaarta u qaadato.

Haddii aad kirada u hakisay kireeyaha oo sameyn waayey dayactir loo baahnaa, waa inaad keento kirada aad reebatay (lacag caadi ah) maxkamadda sababtoo ah waxaa laga yaabaa in aad maxkamadda curaar ahaan u dhigto.  Sidoo kale, soo qaado gebi ahaan sawirrada, waraaqaha kireeyaha, warbixinnada kormeerka, iyo markhaatiyaal wixii kugu caawin kara caddeynta kiiskaaga. Waxaad ka codsan kartaa garsooraha in uu yareeyo kiradaada dayactirka awgiis (eeg bogga 27).

Haddii aad maxkamadda keento kirada lagugu leeyahay (ama haddii aad bixisay kirada ka dib markii kireeyuhu kiiska kugu furay), waxaad ka codsan kartaa maxkamadda in ay ku siiso muddo 7 maalmood ah si aad ugu bixiso lacagta kireeyaha iyo tan daahidda haddii maxkamaddu kugu amarto in aad bixiso. Kharashka kireeyaha badanaa waxaa lagu dhex qoraa Dacwada.                                                        

Dacwooyinka Kordhinta Kirada

Haddii kireeyuhu si aan sax ahayn kuugu kordhiyo kirada, maxkamad waa in ay amarto in aadan bixin kororkaas. Kireeyuhu waa inuu ku siiyo ogeysiis sax ah oo lagu kordhinayo kirada oo mana kordhin karo kirada si uu kaaga aargoosto (eeg bogga 32). Waa inaad maxkamadda keento wixii kiro ah ee lagugu lahaa kororka ka hor. Haddii garsooruhu go'aamiyo in kororku sax ahaa, waa in aad bixisaa lacagta kirada ah ee la kordhiyey. Maxkamadda ayaa kuu sheegi doonta marka aad bixineyso kororka.

Dacwooyinka Kharashaadka La Bixin Waayo

Kireeyeyaal badan ayaa lacag dul saarta kirada lala soo daaho oo waxay ku soo daraan lacagta kirada. Haddii aadan ku qanacsaneyn lacag dulsaar ah, waa inaad u sheegto garsooraha. Xataa haddii heshiisku u oggol yahay inuu kireeyuhu cadsado lacagta daahitaanka, waxaa laga yaabaa in ay ansax noqon weydo lacagtaas. Sharci ahaan, lacagta soo-daahidda waa in ay ahaato mid macquul ah waana inay dabooshaa oo keliya kharashka uu kireeyuhu bixiyo markaad kirada la daahdo. Waa in aysan noqon ciqaab. Kala hadal qareen si aad u fahamto haddii ay lacagta daahitaanka kireeyaha sharci tahay.

Ogeysiiska Dacwadaha Ka-Saaridda Guriga

Haddii Dacwadu sheegeyso in aad heshay ogeysiis aad guriga uga guureyso oo aadan guurin, hubso inuu kireeyuhu ku siiyo ogeysiis habboon. Kireeyuhu caadi ahaan maahan in uu sabab la'aan kuu siiyo ogeysiiska, laakiin kaama aargoosan karo (eeg bogga 32). Haddii kireeyuhu kaa aqbalo kirada wixii ka dambeeya taariikhda la rabay in aad guurto, ogeysiiska guuridda waxba kama jiraan. Maxkamadda u keen gebi ahaan caddeymah, jeegaga la joojiyay, ama markhaatiyaal si aad u caddeyso in kireeyuhu kaa qaatay kiro.

Dacwooyinka Jebinta Heshiiska

Haddii Dacwadu sheegeyso in aad jebisay heshiiska kirada oo aadan waxba jebin, maxkamada keen sawirro, dukumiintiyo, caddeymo, iyo markhaatiyaal si ay kaaga caawiyaan in aad caddeyso kiiskaaga. Haddii kireeyuhu kaa qaato kirada ka dib taariikhaha uu kireeyuhu ku yiri waad jebisay heshiiska, kireeyaha waxa uu ka tanaasulay xaquuqda uu u leeyahay in uu sababtaas kaaga saaro guriga.

Haddii Dacwadu sheegeyso inaad guriga ku haysatay daroogo sharci darro ah, waxay noqon kartaa difaacid haddii ay ahaan lahaayeen dadka kula nool oo daroogada lahaa ama u oggolaaday guriga, ilaa kireeyuhu caddeeyo in aad ogeyd ama aad ogaan kartay.

Haddii aad naafo tahay oo aad aamminsan tahay in jebinta heshiiska ay la xiriirto naafannimadaada, waxaa laga yaabaa inaad difaac u haysato ka-saarista guriga haddii kireeyuhu uusan sameynin dedaal macquul ah si uu kuula shaqeeyo naafannimada awgeed. Waa inaad ka codsataa kireeyuhu in uu kugula shaqeeyo sharciga naafannimada. U sheeg qorshe macquul ah si looga hor tago dhibaatooyin kale oo dhaca mustaqbalka. Qor talada aad u sheegto.

Haddii aad ku nooshahay guryaha dowladdu leedahay ama ay kabto, waxaa lagaaga saari karaa oo kaliya haddii ay jiraan xadgudubyo culus ama soo noqnoqda oo ku saabsan shuruudaha heshiiska, ama sabab kale oo sax ah. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah dadka haysta Qeybta 8 hadda waa la joojin karaa sabab la'aan dhamaadka sannadka ugu horreeya ee heshiiska, ama dhammaadka muddada soo socota ee bilaabmeysa dhammaadka sannadka koowaad. Waa in aad la xiriirto qareen ama xafiiska adeegyada sharciga haddii wax su'aalo ah la qabo.

Dacwooyinka Jebinta Heshiiska Iyo Kirada Aan La Bixin

Haddii Cabashadu sheegeyso in lagaa saarayo kirada aan la bixin awgeed iyo jebinta heshiiska, maxkamaddu waxay fiirineysaa jebinta kirada marka hore. Waa in aadan maxkamadda ku bixin kirada aad haysay markaas. Haddii maxkamaddu go'aansato in aad jebisay heshiiska oo aad guureysid,  maxkamadda kumma bixinaysid kiro aad hayso. Haddii maxkamaddu go'aansato in aadan ku xadgudbin heshiiska kirada, markaa maxkamadda ayaa eegi doonta kirada aad bixin weyday.

Waxaa Jira Difaacyo Kale Oo Ah Dacwadaha Ka-Saaridda Guriga

Xusuusnow in difaacyada aan kor ku soo sheegnay ay yihiin kaliya qaar ka mid ah difaacyada caamka ah ee laga heli karo kiisaska ah ka-saaridda guriga. Waa in aad la hadasho qareen si aad u hubiso inaad ka fakartay gebi ahaan difaacyada khuseeya kiiskaaga.

Amarka Ka-Saaridda Guriga

Haddii lagaa guuleysto dacwada ka-saaridda, garsooruhu wuxuu  soo saari doonaa Amarka Ka-saridda Guriga (amar ah inaad guurto) oo adiga kaa dhan ah.

 • Maalinta, ama wakhti kasta oo ka dambeeya, garsooruhu wuxuu ku leeyahay waa inaad guriga uga guurto oo kireeyaha waxa uu ka soo qaadan karaa Qoraalka maxkamadda oo uu u sii geyn karo booliiska.

 • Booliisku waxa ay kuugu fulin doonaan Amarkaas sida ugu dhakhso badan, xataa isla maalintaas. Booliisku si toos ah kuugu dhiibi doona Qoraalka ama albaabka ayey kuugu dhejinayaan.

 • Qoraalku wuxuu kuu sheegayaa inaad ka guurto guriga 24 saac gudahood.

 • Haddii aad ku guuri weydo 24 saac gudahood, booliiska ayaa soo laabanaya oo si khasab ah kaaga saaraya guriga. Mararka qaarkood booliiska waxay ku qaadan kartaa in ka badan 24 saac inuu soo laabto.

Digniin!

Haddii lagaaga guuleysto dacwad-dhageysiga guuridda ah, raadso guri cusub isla markiiba. Haddii aad sii joogto guriga ka dib marka la gudbiyo Amarka, waxaad ku jirtaa khatar. Haddii aadan guuri karin ka hor intaan loo gudbin Qoraalka, ilaalso alaabadaada oo gurigaas ka soo qaado alaabta, sida waraaqaha muhiimka ah, daawada, dharka, cuntada qaarkeed, iwm. Marka khasab kaaga saarayo guriga, alaabtaada oo dhan waxaa lagu geyn doonaa meel alaabta lagu keydiyo.

Meelaha La Dhigto Alaabta

Kireeyuhu waa in uu meel ku xareeyo wixii alaab ah ee looga tago guriga ka dib marka booliisku khasab kaaga saaro guriga. Sababtaas awgeed waxaa muhiim ah inaad ka qaadato alaabtaada intii aad kari karto ka hor inta aan booliislu guriga kaa saarin. Kireeyuhu wuxuu alaabta kuu dhigi karaa gurigaaga cusub ama meel kale.

Haddii kireeyuhu alaabtaada dhigo meel ka baxsan dhismaha (meel kale), kireeyuhu wuxuu ballan i dhigi doonaa booliiska si uu u keeno dadka rara alaabta guryaha. Dadkaas ayaa soo rari doona alaabtaada oo dhan oo waxay dhigi doonaan maqaasiin. Si aad alaabtaada u soo ceshato, waa inaad bixiso kharashkii raridda, guurista, iyo maqaasiinka. Marka ay alaabtu maqaasiin sii taallo, waxaa kugu sii badan doonta lacagta. Haddii aad lacagta bixin weydo ilaa 28 maalmood gudahood, kireeyuhu wuxuu iibin karaa alaabtaada wuxuuna u isticmaali karaa lacagtaas inuu ku bixiyo kharashkii guuridda iyo maqaasiinka.

Haddii kireeyuhu qorsheysto in uu alaabtaada dhigo maqaasiinka gruyaha (ee gurigaaga), kireeyuhu waa inuu kuugu soo celiyo alaabta 24 saacadood gudahood markaad ka dalbato.

Ogow: Uma baahnid in aad bixiso kirada aadan bixin, kharashkii daahitaanka, ama curaar si aad alaabtaada u soo ceshato. Waxaad u baahan tahay oo keliya waa in aad bixiso kharashka guuritaanka iyo maqaasiinka haddii alaabta la geeyey meel ka baxsan dhismaha.

Marka Kireeyuhu Qaato Alaabta Aad Qaadan Weydo

Haddii alaabtaada gaarka ah uu kireeyuhu qaato ama aad guriga uga tagto (sida haddii aad ka baxdo guriga oo aadan soo noqon), kireeyuhu wuxuu alaabta geyn karaa maqaasiin. Si aad u soo ceshato alaabtaada, waa in aad waraaq u soo qorto kireeyaha oo ka codsato in laguu soo celiyo alaabtaada. Koobbi ka reebo caddeynta. Kireeyuhu waa in uu alaabta kuugu soo celiyo 24 saac gudahood haddii alaabta la dhigay meel ka mid ah dhismaha. Haddii alaabta la geeyey meel kale, kireeyuhu waa in uu alaabta kuugu soo celiyo 48 saacadood gudahood. Wakhtiyadaas kuma jiraan maalmaha sabtiga iyo axadaha iyo ciidaha.

Haddii kireeyuhu uusan kuu soo celin alaabtaada shakhsiga ah ka dib marka uu kaa helo waraaq, adiguna waxaad soo dacweyn kartaa in alaabta laguugu soo celiyo. Marka lagu daro bixinta qiimaha alaabta ama lagu amro kireeyaha inuu ku soo celiyo alaabtaada, garsoore ayaa ku amri kara kireeyuhu in uu ku siiyo lacag intii uu kaa haystay alaabta iyo kharashka qareenka.

Kireeyaha guriga waxa uu kugu dacweyn karaa wixii ku kacay raridda iyo keydinta alaabta. Kireeyuhu waa in uu alaabta haysan karaa 28 maalmood ka dib ogeysiiska dhabta ah ee markaad ka baxday guriga ama ka dib markii ay u muuqato kireeyaha in aad gurigii isaga baxday. Kireeyuhu wuxuu iibin karaa ama ka takhalusi karaa alaabtaada ka dib markay ka soo wareegato 28 maalmood. Ugu yaraan 2 usbuuc ka hor iibinta alaabta, kireeyuhu waa in uu sameeyo dedaal macquul ah oo uu kugu wargelin karo. Lacagta iibka waxaa loo isticmaali doonaa in lagu bixiyo wixii deyn ah ee kireeyuhu kugu leeyahay. Si kastaba ha ahaatee, kireeyuhu waa in uu ku siiyo wixii lacag ah ee ka soo hara iibinta alaabtaada haddii aad uga soo codsato qoraal ahaan. Arrintaas oo ah difaacid waxaa ku jir dadka lagu dul iibsado guriga ama laga joojiyo amaahdii iibka guriga.

Expunging or Sealing Eviction Court Records

“Expungement” means sealing the public record of a court action.  If your eviction is expunged, then someone searching court files cannot find a record of your eviction case.  The law allows courts to expunge eviction cases, but only in a small number of situations. If an old eviction case is keeping you from getting housing, you may want to try for an expungement.  But you only have a chance if you won the eviction case or can prove that the landlord brought a bad case against you.

There are only certain times when expungements are allowed. To get an expungem­ent, the landlord’s case must be “sufficiently without basis in fact or law,” the expungement must be “clearly in the interests of justice,” and the “interests of justice” must outweigh “the public’s interest in knowing the record.”

In other words, the landlord brought a bad eviction case and it would be unfair to let it stay on your record. Every case is different, but here are some kinds of cases that might get expunged.  Do not ask for an expungement unless

 • you won the case
 • you settled the case with an agreement, and the landlord agreed that he or she did not  have a good case
 • you lost by default because you never got the court papers, and you have strong proof that the landlord did not have a good case against you or
 • your landlord’s property was in foreclosure and you moved out before the date you had to or you never got any notice that you had to move out because of the foreclosure.

You need to ask the court in writing to expunge your record.  You may have to go to court to explain why you think you should be able to expunge.  Your written request is called a “motion.” Most courts have forms for making “motions” which you could use. There will be a fee for making an expungement motion. You can ask the court clerks how to make the motion for free. Contact an attorney or legal services office for help with your expungement. A list of legal services offices can be found in the back of this booklet.

If the court expunges your records, contact each of the tenant screening agencies in Minnesota to let them know. The law says that a screening company may not report an eviction once the company knows it has been expunged.  A list of Twin Cities tenant screening agencies can be found at the end of this booklet. You may also be able to get a list of tenant screening agencies from court clerks.

Cutubka 9. Ka-Guuridda

Ogeysiiska

Haddii aad go'aansato in aad adigu iskaa u guurto, iska hubi in aad bixiso ogeysiis qoraal ah sida saxda ah haddii aad heshiisku yahay xilli sida kiro bil-bil ah. Kireeyuhu waa in uu helo ogeysiiskan markay tahay 11:59 saqda dhexe maalinta ka horreysa ee kirada ku eg tahay kirada ugu dambeysa.

Tusaale ahaan, haddii aad kiradaadu tahay bil-bil, oo aad rabto inaad ka guurto ugu dambeyn 1-da Feberaayo, waa in aad milkiilaha guriga ku siiso ogeysiis qoran oo ah guuriddaada ka hor saqda dhexe, 31-ka Diseembar.

Xataa haddii aad jebinaysid heshiiska oo aadan bixin karin ogeysiis sax ah, weli waxaa lagaa rabaa ogeysiis ah 3 maalmood haddii aad guureyso inta u dhaxeysa Nofeembar 15 ilaa Abriil 15. Markaad bixiso ogeysiiska 3-da maalmood, masuuliyad lagama saari doono waxyeello kasta oo loo geysto biyaha iyo dhuumaha kuleylka qabowga awgiis. Uma baahnid in aad kireeyaha siiso ogeysiis ah in aad guureyso dhammaadka heshiiska kirada go'an oo aadan cusbooneysiin doonin. Eeg bogga 10 wixii dheeraad ah oo ku saabsan heshiiska go'an iyo kan xilliga ah.

Inspecting the Property

Your landlord has to notify you that you have the option to ask for a move out inspection.  They should tell you about this before the end of your lease or after you give your landlord notice that you’re moving. If you ask for an inspection, your landlord has to have the inspection within 5 days of the end of the lease or when you are moving out.  You have the right to be at the inspection. 

Xaaladda Guriga

Waa inaad uga tagto guriga sidii aad ugu timid markii aad soo degtay, marka laga reebo duugowga iyo dhammaadka caadiga ah. Si taxaddar leh u nadiifi. Markaad diyaar u tahay in aad ka baxdo, fiiri meel kasta si aad u hubiso in ay wax walba OKEEY yihiin. Haddii kireeyuhu ku qanco guriga, kireeyaha waa in uu waraaq ku qoro oo uu saxiixo. Koobbi naftaada u hayso adigu. Sidoo kale waxaa fiican in aad ka qaaddo sawirro taariikh leh ka dib markaad nadiifiso.

Fureyaasha

Markaad baxayso, fureyaasha u gee kireeyaha guriga. Ka qaado caddeyn sheegeysa in aad siisay.

Cinwaan Cusub

Intaadan bixin ka hor, sii kireeyaha ogeysiis qoraal ah oo ah cinwaan lagaala soo xiriiri karo. Sidan oo kale, kireeyuhu waa inuu kuu soo celiyo curaartaadii. Haddii aadan rabin kireeyuhu in uu haysto cinwaankaaga cusub, sii cinwaan kale oo aad waraaqaha ku heli karto. Tusaale ahaan, waxaad isticmaali kartaa sanduuqa boostada.

Xaaladaha Qofka Kula Nool

Haddii aad guriga dad la wadaageyso oo uusan qof ka guurin, kireeyuhu wuxuu ka qaadi karaa kirada kiraystayaasha ku hara guriga. Xataa ka dib markaad guurto, masuul ayaad noqon kartaa qof aad isla nooshihiin qeybtiisa kirada haddii qofkaasi iska tago isagoon bixin ogeysiis sax ah ama uu bixin waayo kirada. Haddii ay sidaas dhacdo, waxaad dacwayn kartaa qofkii kula noolaa si aad lacagta ugu soo hesho Maxkamadda Dhexdhexaadinta. Si aysan sidaas u dhicin, ogeysiis sax ah sii kireeyaha in aad guriga ka baxaysid oo aadan masuul ka noqon doonin kirada mustaqbalka. Arrintaas ma shaqeyn karto haddii aad saxiixday heshiis go'an, laakiin waa in aad isku ilaaliso kiro bil-bil ah (heshiis xilliyeed).

Curaarta Kirada

Kireeyaha guryaha badanaa waxa uu weydiiyaa kireystayaasha in ay bixiyaan curaar ama deebaaji ah wixii soo gaara guriga marka laga guuro. Haddii kireeyuhu doonayo inuu kordhiyo curaarta guriga intaad ku nooshahay guriga, isla ogaysiiskaas qoran ayaa loo baahan yahay si loo kordhiyo kirada (eeg bogga 37). Haddii aadan oggolaan kordhinta, waa in aad si dhakhso leh ugu jawaabto ogeysiiska diidmo qoraal ah, intii aad bixin lahayd kororka lacagta. Waxaa lagaa rabi karaa in aad ka baxdo guriga haddii aadan rabin inaad bixiso kororka lacagta.

Kireystayaasha looma oggola in ay curaarta u isticmaalaan in lagu bixiyo kirada bishii hore. Waa in aad bixiso kirada bisha ugu dambeysa, in aad guurto, oo aad sugto in laguu soo celiyo curaartaadii ka dib markaad guurto. Xusuusnow in aad kireeyaha siiso cinwaankaaga cusub ee lagaala soo xiriiri karo.

Haddii guriga la iibiyo intaad kirada ugu jirto, curaartaada waa in la siiyo kireeyaha cusub ama kireystaha 60 maalmood gudahood. Si kastaba ha ahaatee, kireeyaha cusub ayaa masuul ka ah soo-celinta curaartaada xataa haddii aan iyaga lagu wareejin.

Markii aad ka baxdo guriga, kireeyuhu waa in uu kuu soo celiyaa curaartaada ama wixii deebaaji ah oo uu dulsaar la socdo. Lacagta dulsaarka ah waxaa laga dhigay 3% sannadkiiba ilaa wixii ka dambeeyey 1-dii Ogoosto, 2003 iyo 1% sannad kasta oo ka sii dambeeya. Dulsaarka curaarta kama bilaabmeyso ilaa aad wada bixiso lacagta curaarta ah oo dhan. Markaad bixiso curaarta oo dhan, dulsaarku wuxuu ka bilaabmayaa bisha ku xigta.

Tusaale ahaan,  Haddii aad u guurto guri kale bisha Jannaayo oo lagaaga baahan yahay lacag dhan $600 oo curaar ah oo uu kireeyuhu kuu oggolaado in aad ku bixiso curaarta $200 bishiiba Jannaayo, Febraayo iyo Maajo, dulsaarka ma bilaabayo ilaa laga gaaro Abriil (waa haddii lacagta si buuxda loo bixiyo ilaa Maajo).

Kireeyuhu waa in uu ku siiyo curaarta oo dulsaar la socdo ama kuu soo diro faahfaahin qoraal ah oo ku saabsan reebashada qeyb ka mid ah lacagta 3 toddobaad gudahood (21 maalmood) ka dib dhammaadka kireysiga iyo ka dib markaad hesho cinwaan cusub. Haddii aad guurto oo sababtuna tahay in dhismaha la xiray, kireeyuhu waa in uu kuugu soo celiyo curaarta 5 maalmood gudahood Ka dib markaad guurto (eeg bogga 28).

Haddii ay jirto kiro aan la bixin, kireeyaha ayaa ka goosan kara lacagta curaarta ah. Haddii ay jiraan kharashaad ku saabsan ssameynta guriga oo aad wax ka jebisay intii aad ku jirtay ilaa markii aad soo degtay, kireeyaha ayaa sidoo kale kaa goosan kara kharashkaas curaarta. Arrimahaas waxaa ka mid ah sida nadaafadda, rinjiyeynta, roogga cusub, iwm. Laakiin, lagaama rabo in aad bixiso "duugowga iyo dhammaadka caadiga ah."  Badanaa, "duugowga iyo dhammaadka caadiga ah" waxay ku xiran tahay duruufaha.

Tusaale ahaan,  haddii aad ku nooshahay meel 3 sano ah oo loo baahan yahay rinjiyeyn markaad guureyo, waxaad ku doodi kartaa in ay tahay duugoow iyo dillaac caadi ah oo aadan masuul ka ahayn.

Laakiin, haddii guriga mar labaad la rinjiyeeyey markii aad ka guurtay 6 bilood ka hor oo uu mar kale u baahdo rinji, arrintaas waxay u badan tahay in aan loo tixgelin doonin "duugoobid iyo dillaac caadi ah." Marka, waxaa laga yaabaa in aad markaas bixiso.

Haddii kireeyuhu uusan kuu soo celin curaarta ama qoraal faahfaahin ah oo ku saabsan sababta aad u heli weyday, waxaad ku dacwoon kartaa kireeyaha 2 jibbaar lacagtii curaarta iyo dulsaar. Sidoo kale, haddii milkiilaha guriga kaa haysto qeyb ka mid ah curaarta "sabab la'aan", waxaa lagugu abaalmarin karaa ilaa $200 oo ah "ganaax soo-daahid." "Sabab la'aan" waxaa loola jeedaa in kireeyuhu lacagtaada u haystay si khalad ah, oo aan sinaba loogu garaabi karin.

Haddii aad heshay qoraal faahfaahin ah oo aadan ku qanacsaneyn sababaha loo haysto curaartaada, waxaad ku dacweyn kartaa kireeyaha in laguu soo celiyo lacagtaadii. Kireeyaha guriga waa in uu cadeeyo in lacagta loo isticmaalay dayactirid. Waxaad geysan kartaa kiisaska noocan ah Maxkamadda Heshiisiinta haddii dacwaddaadu ay tahay $15,000 ama wax ka yar. Waxaa jirta lacag lagu xareeyo markaad bilaabeyso kiiska maxkamadda, laakiin maxkamaddu ayaa kaa dhaafi karta (kuu cudurdaareysa) haddii aadan awoodin. Xoghaynta maxkamadda ka codso waraaqaha lagaaga dhaafayo lacagta.

Si aad naftaada u difaacdo, sameyso liis ah wax kasta oo ka xun guriga inta aadan u guurin ka hor oo kireeyuhuna ha kuu saxiixo. Isu barbar dhig liiskaaga iyo liiska kireeyaha ee markii aad ka soo guurtay guriga. Xusuusnow, waa wax aad muhiim u ah in aad sameyso liiska ka hor intaadan ku guurin iyo ka dib markaad ka guurto. Guji linkiga bogga 64 si aad u aragto heshiis kiro oo tusaale ah.

Alaabada Iyo Hantida Shakhsiga Ah

Eeg bogagga 49 ilaa 50 xuquuqdaada alaabada iyo hantida shakhsiga ah.

Cutubka 10. Guryaha Dowladdu Leedahay Iyo Kuwa Ay Kabto

Guryaha Dowladdu Leedahay Iyo Kuwa Ay Kabto

Haddii aad ku nooshahay guryaha dowladda, ama kuwa caawiso ku saleysan mashruucyada (sida Section 8 ama dhismaha Section 236 building), ama kireysteyaasha la kaalmeeyo ee Section 8 Voucher, dhammaan difaacyada lagu sharxay buuggan waa ay ku khuseeyaan, sidoo kale. Waxa intaas sii dheer in aad leedahay xuquuqo iyo waajibaad dheeraad ah maxaa yeelay waxaad helaysaa kabid kaa caawisa bixinta kiradaada.

Xuquuqda aad ku leedahay guryaha kabista ah waxay ku xiran tahay barnaamijka aad ku jirto. La xiriir qareen ama xafiiska adeegyada sharciga ee deegaankaaga si laguu caawiyo (eeg liiska ka bilaabanaya bogga 73). Qaar badan oo ka mid ah diffacyada lagu si daray waxay ku jiraan heshiiska kirada qoran ee barnaamijyada guryaha lagu kabo oo dhan.

Barnaamijyada badankooda mashruucyada ku saleysan ee lagu kabo dhismaha, waxaa lagaa saari karaa keliya haddii kireeyuhu haysto sabab macquul ah oo uu guriga kaaga saaro, mana ahan sabab kasta sida kirada ah bil-bil ee guryaha gaarka loo leeyahay. Dhismeyaasha badankooda mashruuca ku saleysan, kireeyuhu waa in uu sidoo kale bixiyo ogeysiis qoraal ka-saarid ah iyo xaq loogu leeyahay in lala kulmo kireeyaha si loo xalin karo dhibaatada iyadoon guriga laga guurin.

Kireystayaasha haysta Section 8 Voucher, oo ah halkaas oo aad ka qaadato kabista markaad ku guurto, heshiiska waa la burin karaa sabab la'aan marka uu dhammaado ka dib.

Inta badan guryaha dowladda ee la iska saarayo, waxaad xaq u leedahay dacwad-dhageysi rasmi ah oo aad hor tageyso qof ama guddiga ka socda Maamulka Guriyeynta ka hor inta aysan maxkamad guriga kaa saarin.

Oggolaanshaha

Dhammaan guryaha dowladda iyo barnaamijyada guryaha la kabo waxay leeyihiin xad dakhli ah oo loo eego codsadeyaasha. Qaar ka mid ah barnaamijyada guriyeynta ayaa sidoo kale ku xadeeya codsadeyaasha sida da' ama nooc naafannimo gaar ah. Maamulka guryaha ee deegaanka ama xafiiska guriyeynta ee HUD ee Minneapolis ayaa ku siin kara macluumaad ku saabsan xadka dakhliga.

Marka lagu daro dakhliga iyo xaq u yeelashada barnaamijka, shuruudo kale ayaa la iska rabaa. Shuruudahaas qaarkood waxaa ka mid ah:

 • kirada oo lagu bixiyo wakhtigeeda
 • heshiiska iyo sharciyada oo la raaco
 • deriskaaga oo aan la dhibinb, iyo
 • waxyeello inaan loo geysan guriga.

Si loo kala doorto dadka guriga deggaya, kireeyuhu wuxuu eegi karaa

 1. In uu kireeyeyaal kale ka soo hubsado in aad kiradaada bixin jirtay ama haddii aad dhib ku haysay deriskaaga.

 2. In uu taariikhda dambiyo aad soo gashay meel kasta ka soo baarto, booliska, danbi-baarista FBI, iyo/ama maxkamadaha.

 3. In uu soo baarto diiwaankaaga maxkamadda haddii kireyte uu si sharci darro ku deggenaa guri ama xafiisyada baarista kireystaha.

 4. In uu soo baarto sumcaddaada amaahda.

Haddii aad tahay dhibbane ay ku dhacday tacaddiyada qoyska gudihiisa, barnaamijka guriyeynta laguuguma diidi karo iyadoo sababtu tahay xadgudub laguu geystay. Tacaddiyada qoyska gudihiisa waxay noqon kartaa xadgudub lagugu sameeyo adiga ama xubin qoyskaaga ka mid ah, shukaansi rabshad la socoto iyo dabagelid. Wakaaladda guriyeyta ama kireeyaha waxay kaa codsan karaan inaad caddeyso tacaddiyada qoyska gudihiisa.

Haddii Laguu Diido Degidda Guryaha Dowladda

 • Waxaad heleysaa go'aan qoran oo kuu sheegaya xuquuqdaada racfaanka.

 • Waxaad xaq u leedahay inaad ogaato macluumaad kasta oo xun oo ay helaan kireeyaha guriga/maamulka guryaha. Inta badan waxaad xaq u leedahay in aad bixiso macluumaad kale si aad u saxi karto macluuaadka xun ee khaldan. Waxaad sidoo kale muujin kartaa in xaaladdaadu is beddeshay, sida in aad shaqo heshay ama aad talo-bixin ku jirto.

 • Haddii aad dalbatay guri dowladeed oo ay ay kuu diideen Maamulka Guriyeynta, waxaad xaq u leedahay dacwad-dhageysi. Waxaad xaq u leedahay in aad baarto sababaha loo cuskaday in lagu diido codsigaaga iyo in aad saxdo wixii khalad ah. Dacwad-dhageysiga markuu socdo, gebi ahaan macluumaadka ku jira feylka Maamulka Guriyeynta ayaa la soo bandhigi doonaa.

 • Dhammaan guryaha dowladda iyo kuwa ay kabto waxaad xaq ugu leedahay "qaabilaad macquul ah". Taas macnaheedu waa in aad weydiisan karto in sharciyada helidda ama waxyaabaha la beddelayo haddii aad u baahan tahay in aad beddesho naafannimo aad qabto awgeed. Codsiga aad rabto in lagu beddelo sharciyada waa in uu noqdaa mid macquul ah oo ku siinaya inaad si sinnaan ah u hesho hoyga

Kirada

Shuruucda federaalka waxay xadeysaa kirada la kabo iyo guryaha dowladda dadka deggen in ay bixiyaan. Lacagta kirada waxay ku xiran tahay dakhligaaga. Kirada ay dadku ku bixiyaan guryaha dowladdu leedahay iyo kuwa ay kabto waa boqolkiiba 30 dakhligaaga ka dib marka laga jaro waxyaabo go'an, ama kirada ugu yar ee u qoran maamulka guriyeynta. Waa in aad haysato caddeynta dakhligaaga markaad guri codsaneysid waa inaad soo sheegto kororka dakhligaaga mar kasta. Haddii dakhligaagu hoos u dhaco, kiraduna waa ay kaa yaraaneysaa. Xaqiijin ah dakhliga iyo kirada ayaa la sameynayaa sannad kasta hal mar, laakiin waa inaad soo sheegto dakhligaaga iyo isbeddelka qoyska sida ku xusan sharciyada barnaamijka guriyeynta. Kirada oo la isku badiyo waxaa keeni kara difaaca ah dacwad maxkamadeed oo guriga la isaga saarayo. Haddii aad su'aalo ka qabto shuruudaha soo-sheegasho ama difaacidda guriga la iaga saarayo, waa in aad la xiriirto qareen ama xafiiska adeegyada sharciga ee degmada (eeg liiska ka bilaabanaya bogga 73).

Habka Cabashada - Haddii Aad Wax Ka Cabaneyso

Maamulka Guriyeyta waxay leeyihiin habraac ah cabashooyinka oo loogu tala galay dadka deggan guryaha dowladda. Kireeyeyaasha guryaha gaarka loo leeyahay wax waajibaad ah ma saarna. Waxaad laga caban karaa wax kasta oo uu kireeyaha gurigu sameeyo oo aad rumeysan tahay in ay khatar ku yihiin caafimaadkaaga iyo amnigaaga, ama lacagta kirada ah ee aad bixiso. Dhammaan codsiyada dacwad-dhageysiga cabashada waa in ay ahaadaan qoraal. Maamulka guriyeynta sida caadiga ah waa in uu sidoo kale adeegsadaa habka cabashada markay sheeganayaan inaad jabisay heshiiska kirada.

Gobolka Minnesota, Maamulka Guriyeynta ayaa laga yaabaa in ay ka tanaasulaan habka cabashada oo ay si toos ah u aadaan maxkamad si ay guriga kaaga saaraan markay ogaadaan in heshiiskaaga kirada uu khatar ku yahay caafimaadka ama amniga. Haddii laguu diido dacwad-dhageysiga cabashada, gaar ahaan ka hor dacwad-dhageysiga ah ka-saarida guriga, la xiriir xafiiska adeegyada sharciga ee deegaankaaga ama qof u dooda arrimaha guryaha.

Dacwad-dhageysiga cabashada waxaad ku leedahay 4 xuquuq oo muhiim ah:

 1. Waxaad xaq u leedahay inaad faylkaaga ku aragto xafiiska maamulka guryaha ka hor dacwad-dhageysiga cabashada rasmiga ah, sida dhammaan macluumaadka ay maamulku u adeegsanayaan cabashada.
   
 2. Waxaad xaq u leedahay inaad "su'aalo weydiiso" (su'aalo adiga kugu saabsan) iyo markhaatiyaasha kaa sameeyey cabashada. Maamulka guriyeynta ma soo bandhigi karo dacwad-dhagaysi ah markhaati la'aan si ay u sheegtaan dacwadooda.
   
 3. Waxaad xaq u leedahay in lagu matalo qareen ama qof kale oo aad keensato.
   
 4. Waxaad xaq u leedahay go'aan ku saleysan keliya caddeyn in lagu soo bandhigay dacwad-dhageysiga. Dadka go'aanka gaaraya ma tixgelin karaan wax caddeyn ah oo aan la keenin dacwad-dhageysiga.

Ka-Saaridda Guriga

Haddii aad ku nooshahay guryaha dowladda ee ah kuwa ku saleysan mashruucyo caawimaad ah, waxa guriyahaas lagaaga saari karo oo keliya waa sababo culus ama jebinta shuruudaha heshiiska kirada oo soo noqnoqda ama sababo kale oo macquul ah awgood.

Tusaaleyaal ah xadgudubka kirada ee daran waxaa ka mid ah

 • in la bixin waayo kirada
 • in si bareero ah loo waxyeelleeyo guryaha
 • in la rabsheeyo kireysteyaasha kale
 • fal-dambiyeed

Haddii aad tahay qof la kulmay tacaddiyo qoys gudihiis, lagaagama saari karo guriga xadgud uu qof kug sameeyey awgiis. Tacaddiyada qoyska gudihiisa waxay noqon kartaa xadgudub lagugu sameeyo adiga ama xubin qoyskaaga ka mid ah, shukaansi rabshad la socoto iyo dabagelid. Tan macnaheedu maaha in wakaalada guryaha ama kireeyuhu aysan dhaqan gelin karin xeerarka kale ee barnaamijka guryaha ama shuruudaha kale ee heshiiska kirada.

Tusaaleyaal ah xadgudubka kirada ah ee yaryar ee aasaaska u noqon kara ka-saarista haddii marar badan la sameeyo waxaa ka mid noqon kara diidmo soo-noqnoqot oo ah kormeeridda ballanteeda ama dayactirkeeda, ama bixinta kirada oo si joogto ah loola soo daaho. Xusuusnow, guri in lagaa saaro marar badan bixinta kirada awgeed waxa looga hortagi karo waa iyada oo si dhakhso ah loo soo sheego hoos u dhaca dakhliga. Warbixintaadu ha noqoto qoraal.

Waa in lagugula socodsiiyo sababta guriga lagaaga saarayo. Intaas waxaa sii dheer, qof ahaan markaad kireysato guryaha dowladda, waa in lagugula socodsiiyo xaqa aad u leedahay inaad codsato dacwad-dhageysi ah cabasho. Nooca ogaysiiska iyo wakhtiga kama-dambeysta ah ee lagu codsanayo rafcaan waxay ku xiran tahay nooca barnaamijka guriyeynta. Haddii aad hesho ogeysiis aad guri uga guureyso waa in aad la hadasho xafiiska adeegyada sharciga ee deegaankaaga ama qof u dooda guryaha. Xataa haddii lagaaga guuleysto dacwad-dhageysiga cabashada ah ee maamulka guryaha, lagagama saari karo guriga dacwo maxkamadeed iyadoo aysan dhicin iyo dacwad-dhagaysi maxkamadeed. Wakhtigaas ayaad fursad u haysataa in aad is difaacdo. Marka guriga lagaa saarayo (haysashada sharci-darrada ah) dacwad-dhageysiga waxaad sheegan kartaa gebi ahaan difaacyada horay looga soo hadlay ee kireeyaha guryaha caadiga ah/xiriirka kireystaha. Waxaa sidoo kale laguu hayaa kuwa guryaha dowladda, barnaamijyada guryaha ashruuca ah, ama kuwa Section 8 Voucher.

Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Guryaha Dowladda, raadso buug-yare la yiraahdo Hoggaanka Guryaha Dowladda ee Mineasota (A Guide to Public Housing in Minnesota). Waxaad koobbi ka heli kartaa xafiiska kaalmada sharciga ee deegaankaaga ama intarnetka www.lawhelpmn.org/so.

Chapter 10: Manufactured Home Parks

Manufactured Home Parks and Your Rights

Under Minnesota law, tenants in manufactured home parks have the same rights and responsibilities as tenants in other residential buildings. However, there are also laws that have to do with special situations that come up only in manufactured home parks.

Here are some specific laws for tenants in manufactured home parks

 • Rent can be raised twice a year.
   
 • The manufactured home park owner has to use a written agreement with a tenant when renting a lot. The written agreement must state all the terms and conditions of the agreement. This is different from tenants in residential buildings because some landlords in those buildings rely on verbal leases.
   
 • The park owner must give a 60-day written notice to a tenant before changing any rule. New rules may be made for existing tenants only if the new rules are reasonable and do not make major changes to the original agreement between the tenant and park owner. In other rental buildings, the notice required to change a rule depends on the type of tenancy (such as fixed term or periodic term).
   
 • Tenants in manufactured home parks have the right to "organize" and hold meetings about issues affecting the tenants. Park owners may not prohibit these or any other activity in which the tenants are engaging as a way of expressing themselves. However, park owners may enforce rules that limit the time, place, and manner of these activities.
   

For more information on specific laws affecting your tenancy if you live in a manufactured home park, call a lawyer or your local legal services office and go to www.LawHelpMN.org for more information.

Magaalada Mataanaha Xafiisyadooda Baarista Kireystaha

Magaalada Mataanaha Xafiisyadooda Baarista Kireystaha

Rental Research Services
7525 Mitchell Road, Suite 310
Eden Prairie, MN 55344
(952) 935-5700

Multi-Housing Credit Control
10125 Crosstown Circle, Suite 100
Eden Prairie, MN 55344
(952) 941-0552

Rental History Reports, Inc.
10505 Wayzata Blvd., Suite 200
Minnetonka, MN 55305
(952) 545-3953          

Tenant Check
910 Ivy Avenue
St. Paul, MN 55106
(651) 224-3002

Sample Letter Asking Tenant Screening Agency to Delete Expunged Cases

Name:
RE: Expunged Eviction File
Court File No. __________

Dear Directors: 

I am the tenant(s) listed in the enclosed expungement order(s). 

Minnesota Statutes § 504B.241, Subd. 4 provides that “If a tenant screening service knows that a court file has been expunged, the tenant screening service shall delete any reference to that file in any data maintained or disseminated by the screening service.” Subdivision 2 states that “At the request of the individual, the residential tenant screening service must give notification of the deletions to persons who have received the residential tenant report within the past six months.” 

We request that you delete all of your references to this court file, and that you give notification of the deletions to persons who have received the residential tenant report within the past six months. Minnesota law does not permit tenant screening agencies to request any additional information on tenants before taking this action.   

Please contact me if you have any questions.  Thank you. 

__________________________
Name of Tenant

Heshiiska Kirada Caadiga Ah Ee Minnesota

MINNESOTA STANDARD RESIDENTIAL LEASE

HESHIISKA KIRADA CAADIGA AH EE MINNESOTA

By the Residential Real Estate Committee, Real Property Law Section

Minnesota State Bar Association

Waxaa soo saaray Guddiga Guryaha Beeciya, Qeybta Sharciga Hantida Guryaha

Ururka Shahaadada Imtixaanka Qareenka

Waxaa soo saaray Guddiga Guryaha Beeciya ee Golaha Sharciga Hantida Ma-guurtada ah ee Ururka Shahaadada Imtixaanka Qareenka Minnesota ayaa soo saaray heshiiska kireysiga oo cusub oo loogu talagalay guud ahaan kireysteyaasha iyo kireeyeyaasha guryaha. Foomka magaciisu waa, "Heshiiska Caadiga ah ee Kirada Minnesota."

Foomkan kirada cusub wuxuu waafaqsan yahay Xeerarka Minnesota ee lagu ansixiyay kalfadhi sharci-dejin ahaa ee sannadkii 2000. Foomka waxaa dibu-eegis kusameeyey Xeer-ilaaliyaha Guud ee Minnesota oo wuxuu ka kooban yahay qoraalka soo socda:

"The Office of the Minnesota Attorney General certifies that this contract complies with the requirements of Minn. Stat. І325G.31 (1999). Certification of a contract by the Minnesota attorney general under the plain language contract act is not otherwise an approval of the contract's legality or legal effect."

"Xafiiska Xeer-ilaaliyaha Guud ee Minnesota wuxuu caddeynayaa in qandaraaskan waafaqsan yahay shuruudaha sharciga Minn. Stat. І325G.31 (1999). Caddeynta qandaraaska ee xeer-ilaaliyaha guud ee Minnesota ee hoos imanaya sharciga qandaraaska luqadda fudud maahan sida kale ogolaansho sharci ahaaneed oo ah qandaraas ama saamaynta sharciga."

Si aad ula soo degto koobbi TUSAALE ah oo ah Heshiiska Kirada Caadiga ah ee Minnesota, waa inaad uga soo codsato si lacag la'aan (bilaash) ah bogga intarnetka ee Ururka Shahaadada Imtixaanka Qareenka (afka Ingiriiska oo keliya ayaa lagu heli karaa): http://www.mnbar.org/members/committees-sections/msba-sections/real-property-law-section/residential-real-estate-committee-forms#.WbrJ-CSVc98