Dhibanayaasha Dagaal Qoyska Dhex Mara, Qashqashaadda, ama Fal Dambiyeedka La Xiriira Galmoodka: Xaqa Aad U Leedahay In Aad Ka Baxdo Heshiiska Kirada

Waxaa qoray
Education for Justice

Haddii aadan heysan nabadgelyo dagaal qoyska dhex mara dartiis la xiriir Day One Services.
Wac 1(866) 223-1111 ama fariin u dir (612) 399-9995
Ama soo booqo www.dayoneservices.org ama www.MNcasa.org

Haddii aadan heysan nabadgelyo dagaal galmoodka la xiriira dartiis wac:  1 (800) 656-4673.

Qof kasta oo kireyste ah oo ka badbaada xadgudub, qashqashaad, ama fal dambiyeed la xiriira galmoodka oo aan deganeyn guryaha kirada laga taageero waa uu burin karaa heshiiska kirada si uu u badbaado.  Waxaa jira talaabooyin la doonayo in aad raacdo. Talaabo waa in loo qaadaa dariiqa saxa ah haddii aad dooneyso in aad ka baxdo heshiiska kirada.