Barnaamijyada Caawimaada Siyaadadda ah ee Qaybta D (Part D) ee Kaarka Medicare

Waxaa qoray
Education for Justice

Hadii aad ku jiro kaarka Medicare uuna dakhligaagu hooseeyo, waxa aad codsan kartaa barnaamijka Caawimaadka Siyaadadda ah ee Qaybta D (Qaybta D) ee Kaarka Medicare. Waxaa dhici karta inaad hesho caawimaad ah bixinta qaar ka mid ah kharashaadka dawooyinkaaga laguu soo qoro.