Bedelida ama Cusboonaysiinta Kaarkaaga Deganaanshaha Rasmiga ah (“Green Card”)

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa sidda deganaanayaasha sharciyada shuruuda leh iyo kuwa sharciyada rasmiga ah lehi ay u bedeli karaan ama u cuboonaysiin karaan sharciyadooda deganaanshaha (green cards) ah. 

The I-90 Form

Macluumaadka Shakhsiyanka ah