Gagaarida Nolosha iyo Guryaha Haynta

Waxaa qoray
Education for Justice

Gargaarida nolosha iyo Guryaha Hayntu waxa ay u muuqan karaan wax isku mid ah. Waxa aad ka wici kartaa Khadka Xiriirka (LinkAge) Waayeelka ee ah 1-800-333-2433 wixii akhbaar ah ee ku saabsan dejinta qorshe daryeel.

Gargaarida Nolosha

Guryaha Haynta