Ma lagugu leeyahay wali kiro guri ama lacag koronto? Ka codso caawimaad RentHelpMN.org (ingiriisi kaliya) 
Wax su'aalo ah? Wac 2-1-1 ama dhambaal (text) ugu dir siib koodkaaga (zip code) ka ah 898-211

Gagaarida Nolosha iyo Guryaha Haynta

Waxaa qoray
Education for Justice

Gargaarida nolosha iyo Guryaha Hayntu waxa ay u muuqan karaan wax isku mid ah. Waxa aad ka wici kartaa Khadka Xiriirka (LinkAge) Waayeelka ee ah 1-800-333-2433 wixii akhbaar ah ee ku saabsan dejinta qorshe daryeel.

Gargaarida Nolosha

Guryaha Haynta