Kolka Ilmahaaga Iskuul Laga Soo Cayriyo: Iskuulka Eryida

Waxaa qoray
Education for Justice

Sharciga Minnesota wuxuu siiyaa ardayda xaquuq muhiim ah kolka laga eryayo dugsiyada dowlada. Dugsi kasta oo dowladeed waxa uu leeyahay xeer edbin oo ah mid “u janjeera dhanka ka hortagga.” Si kale hadii loo yiraa, xeerku waa inuu xooga saaraa helida dhibaatooyinka iyo isku dayga wax ka qabadkooda ka hor inta aan edbintu dhicin. Iskuuladu waa inay raacaan sharciyada gobolka edbinta ee la yiraa Sharciga Eryida (Pupil Fair Dismissal Act).

Haddii aad haysato ilmo naafo ah ama hela adeegyada waxbarashada gaarka ah, xeerar kale ayaa quseeeya iskuulka. Wixii akhbaar ah ka wac Rugta Sharciyada Naafada ee Minnesota (Minnesota Disability Law Center) ee (612) 332-1441 ama 1(800) 292-4150.