Wixii akhbaar ah ee ku saabsan Coronavirus (COVID-19), fadlan ka eeg Qaybta COVID-19 Section
 

MFIP: Waxbarashada iyo Tababarka

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Inta badan waalidiinta qaata MFIP waa in ay shaqo raadiyaan oo shaqeeyaan. Haddii aad dooneyso waxbarasho iyo tababar dheeraad ah, waxaa suurogal ah in aad heli karto.  Waa in aad weydiisaa waxa aad dooneyso oo la timaadaa qorshe wanaagsan.  Akhri xogtan urursan oo la soo xiriir xafiiska gargaarka sharciga si laguu caawiyo.