Cov Neeg Raug Ntaus/Ua Phem Rau Hauv Tsev, Thab Zes, lossis Quab Yuam Deev: Koj Cov Cai Xaus Koj Daim Ntawm Xauj Tsev

Tus sau
Education for Justice

Yog koj tsis nyabxeeb vim kev raug ntaus/ua phem rau hauv
tsev tiv tauj Day One Services.
Hu rau 1(866) 223-1111 lossis ntaus ntawv xovtooj mus rau (612) 399-9995
Lossis mus ntawm www.dayoneservices.org (lus Askiv xwb) lossis www.MNcasa.org (lus Askiv xwb).

Yog koj tsis nyabxeeb vim kev raug quab yuam deev hu rau: 1 (800) 656-4673

Cov tibneeg xauj tsev hauv MN uas yog tus neeg khiav dim raug ntaus/ua phem rau hauv tsev, thab zes, lossis quab yuam deev thiab TSIS nyob rau cov tsev tseemfwv pab them ces muaj feem xaus tau nws daim ntawv xauj tsev mus nrhiav chaw nyabxeeb. Muaj cov kauj ruam koj yuavtsum ua raws. Txhua kauj ruam yuavtsum ua kom yog, yog tias koj xav xaus koj daim ntawv xauj tsev.