Cov Neeg Raug Ntaus/Ua Phem Rau Hauv Tsev, Thab Zes, lossis Quab Yuam Deev: Koj Cov Cai Xaus Koj Daim Ntawm Xauj Tsev

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog yuav tawm koj daim ntawv xauj tsev yog tias koj yog tus neeg dim ntawm raug ntaus/ua phem hauv tsev lossis thab zes.

Yog koj tsis nyabxeeb vim kev raug ntaus/ua phem rau hauv tsev tiv tauj Day One Services.

Hu rau 1(866) 223-1111 lossis ntaus ntawv xovtooj mus rau (612) 399-9995

Lossis mus ntawm www.dayoneservices.org lossis www.MNcasa.org.

Yog koj tsis nyabxeeb vim kev raug quab yuam deev hu rau: 1 (800) 656-4673