Kev Pab Kho Mob Rau Cov Tsis Tau Yog Xam Xaj

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog Minnesota cov khooskas noj qab hauv huv rau cov neeg tsis yog xam xaj, thiab yuav ua li cas thiaj tau kev pab ntawm lawv.

1. Medical Assistance (MA)

2. Qhov ob ntawm Xeev Minnesota txoj kev pab kho mob yog MinnesotaCare (MNCare).

3. Kev Pab Kho Mob Thaum Muaj Kev Kub Ntxhov (EMA)