Daryeelada Caafimaad ee Dadka Aan Muwaadiniinta Ahayn

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa barnaamijyada kaararka caafimaad ee Minnesota ee dadka aan muwaadiniinta ahayn, iyo sidda caawimaad looga helo iyaga.  

Caymiska Caafimaadka ee Gobolku bixiyo (MA)

Caymiska Caafimaadka ee (MNCare)

Caymiska Cafimaad ee Gargaarka Degdega ah (EMA)