Kev pab los ntawm Immigration rau Cov Neeg ntawm Tsev Neeg es raug Tsim Txom

Tus sau
Education for Justice
Kev raug tsim txom los ntawm tus txij nkawm thiab raug quab yuam deev yog cov kev txhaum cai hauv teb chaws United States.  Yog hais tais koj los yog ib tug neeg es nyob hauv koj tsev neeg raug kev tsim txom los yog koj muaj kev txhawj xeeb txog los qhov kev nyob nyab xeeb, hu tub ceev xwm los yog lub tsev ua saib xyuas cov neeg es raug tsim txom los ntawm lawv tus txij nkawm tam sim ntawd.

Daim ntawv qhia no tham txog yuav ua ntawv nyob ib ntus lossis tas mus li hauv US yog tias koj yog tus neeg raug tsim txom hauv tsev neeg lossis raug ua phem/ntaus hauv tsev neeg. 

I-360 VAWA Daim ntawv thov (Daim ntawv thov rau Amerasians, Widow(er), lossis Special Immigrants)

Daim ntawv thov I-751 Tshem Cov Lus Tseem Ceeb rua Cov Neeg Nyob (Remove Conditions on Residence)

Ua daim ntawv thov I-918 U Nonimmigrant Status los yog U visa

Daim ntawv thov I-589, Daim ntawv thov Asylum thiab Withholding of Removal

Other Info

Ceeb Toom