Kev pab los ntawm Immigration rau Cov Neeg ntawm Tsev Neeg es raug Tsim Txom

Tus sau
Education for Justice
Kev raug tsim txom los ntawm tus txij nkawm thiab raug quab yuam deev yog cov kev txhaum cai hauv teb chaws United States.  Yog hais tais koj los yog ib tug neeg es nyob hauv koj tsev neeg raug kev tsim txom los yog koj muaj kev txhawj xeeb txog los qhov kev nyob nyab xeeb, hu tub ceev xwm los yog lub tsev ua saib xyuas cov neeg es raug tsim txom los ntawm lawv tus txij nkawm tam sim ntawd.

Tham nrog ib tug kws lij choj immigration yog tias koj yog ib tug neeg raug tsim txom los ntawm:

 • kev tsim txom raug ntaus ntawm tus txij nkawm
 • quab yuam deev
 • siab phem rau lub siab lub ntsws
 • muaj tus cwj pwm hawv los yog         
 • muaj lwm hom cwj pwm es tsim txom
   

Koj kuj yuav tau los yog hloov qhov pub koj nyob kom raug cai hauv teb chaws kom tau.

Tsab cai tiv thaiv kev tsim txom rau cov poj niam hu ua The Violence Against Women Act (VAWA) thiab lwm cov cai lij choj nyob hauv tsoom fwv pab rau tej co neeg es lawv yog cov neeg raug tsim txom tsis raug cai nyob hauv lub teb chaws U.S. es lawv tseem yog cov es pub tuaj saib teb chaws  (immigration status). Nyob rau qee rooj, cov neeg raug tsim txom no kuj ua tau ntaub ntawv thov xws li kom pub lawv nyob teb chaws no kom raug cai, kom tso cai rau lawv ua tau hauj lwm, tiv thaiv kom lawv tsis txhob raug xa rov qab ntawm tej qho es tsev hais plaub hauv immigration twb yeej muaj rau lawv lawm, thiab kom tau nyob teb chaws no tas mus li.

4 txoj hauv kev rau cov neeg es raug tsim txom thiab raug ntaus los ntawm lawv tus txij nkawm es yuav muaj kev pab tau los ntawm immigration yog cov kev pab li nram no:

 • Form I-360, Daim ntawv thov rau Amerasian, Widow(er), lossis Special Immigrant. Thiab hu uas daim ntawv thov VAWA, daim ntawv thov tus kheej los rau tus txij nkawm raug uam phem rau 
 • Form I-751, Daim ntawv thov los Remove Conditions on Residence. Kuj hu uas I-751 daim ntawv zam.
 • Form I-918, daim ntawv thov rau U Nonimmigrant Status. Kuj hu uas U visa lossis U txheej txheem nyob.
 • Form I-589, daim ntawv thov Asylum thiab Withholding of Removal.
   

Ib qho ntawm cov ntaub ntawv kev xaiv sab saum no yuav muab los tham kom meej dua hauv qab no.

Yuav kom pom ib daim ntawv thov ntawm no es muab los tham txog ntawm daim ntawv es qhia tseem mus saib hauv www.uscis.gov/forms (lus Askiv xwb).  Nrhiav kom tau ib tug kws lij choj los pab koj ua ib daim ntawm cov ntaub ntawv no.  Muaj ib tug kws lij mas tseem ceeb heev vim tias yog koj cov ntaub ntawv tsis muaj kev pom zoo rau ces koj yuav raug cov kev txheej txheem muab tshem tawm (xa rov qab).

I-360 VAWA Daim ntawv thov (Daim ntawv thov rau Amerasians, Widow(er), lossis Special Immigrants)

Daim ntawv thov I-751 Tshem Cov Lus Tseem Ceeb rua Cov Neeg Nyob (Remove Conditions on Residence)

Ua daim ntawv thov I-918 U Nonimmigrant Status los yog U visa

Daim ntawv thov I-589, Daim ntawv thov Asylum thiab Withholding of Removal

Ceeb Toom