Sharci siinta Dhibanayaasha Dagaalka Qoyska Dhexdiisa ah Dhibku ku soo Gaaro

Waxaa qoray
Education for Justice

Dagaalka qoyska dhexdiisa laga gaysto iyo galmada xooga ahi waa dambi United States.

Hadii adiga ama qof kale oo qoyskaaga ka tirsan wax la yeelay, ama hadii aad u baqayso amaankaaga, wac bilayska iyo gabaayada la geeyo qoysaska dagaalku dhex maro markiiba.

La tasho qareen qaabilsan sharciyada laanta socdaalka hadii aadtahay dhibane ah dhib ka soo gaaray:

  • Dagaal qoys dhexdii ka dhacay
  • Galmo xoog ah
  • Cadownimo dhanka caadifada ah
  • fal hanjabaad ah          
  • noocyo kale oo fal tacadi ah

Waxaa dhici karta inaad hesho ama aad sii hagaajiso martabada sharcigaaga.

Sharciga la Dagaalanka Ku Tacadiga Haweenka (VAWA) iyo sharciyo kale oo dowlada dhexe leedahay ayaa waxa ay ka caawiyaan dadka ah dhibanayaasha wax la yeelo ee Mareykanka (U.S.) martabadooda laanta socdaalka, Kiisaska qaarkood, dhibanayaashu waxa ay codsan karaan waxyaabaha sida sharci, ruqso shaqo, ka ilaalin u masaafurin iyo martabada Deganaanta Rasmiga ah.

4 ta qaab ee badanaa ay dhibanayaasha tacadigu iyo kuwa dagaalka qoyska dhexdiisa ah ay uga helaan caawimaad laanta socdaalka waa:  

  • Form I-360, Arjiga Amerasiyaanka, Garoobka ama  Muhaajiriinta Khaaska ah. Sidoo kalena la yiraa arjiga (VAWA), iskaa isugu xareyn ama arjiga xilaha lagu tacadiyo.
  • Form I-751, Arjiga looga qaado shuruudaha Deganaanta. Sidoo kalena la yiraa arjiga saamixida (I-751).
  • Form I-918, arjiga Martabada U ee Muhaajirka. Sidoo kalena la yiraa fiisaha U ama arjiga martabada U.
  • Form I-589, codsiga Magangelyada iyo Ka Reebida Saarida.  

Mid walba oo ka mid ah waxyaabahaa la kala dooran karo waxaa si faahfaahsan loogu falanqeeyey hoose.

Si aad u eegto mid walba oo ka mid ah foomamka looga hadlay warqadan xogta aruursan ah gal www.uscis.gov/forms. Hel qareen kaa caawiya adiga xareynta mid walba oo ka mid ah foomamkan. Qareen waa muhiim in la helo waayo hadii kiiska aan la ansaxin waxaa lagu gelin karaa liiska dadka loo diyaarinayo saarida (masaafurinta).

I-360 Arjiga (VAWA) ee (Arjiga Amerasiyaanka, Garoobka), ama Muhaajirka Khaaska ah)

Arjiga I-751 ee Ka Qaadidad Shuruudaha Sharciga Dehanaanshaha ah

Martabada U ee Muhaajirka Aan Soo Guurin ee I-918 ama Fiisaha U

Foomka I-589, Codsiga Megangelyada iyo Ka Reebida Saarida

DIGNIIN