Khooskas Nrhiav Haujlwm (DWP)

Tus sau
Education for Justice
COVID-10:  Muaj kev hloov rau DWP ib ntus vim COVID-19.  Muab cov neeg ua ntawv thov xa ncaj qha mus rau lub khooskas MFIP.  Saib ntawm Minnesota Department of Human Services qhov vas sab txog lus qhia ntxiv thiab xov xwm tshiab. 

Yuav luag txhua tus muaj feem tau Minnesota Family Investment Program (MFIP) tshiab mus rau hauv lub (Diversionary Work Program) Khooskas Nhiav Haujlwm DWP) rau 4 hlis ua ntej lawv tau MFIP.