Kom Tus Tswv Tsev Kho Vajtse

Tus neeg xauj tsev muaj txoj cai nyob hauv lub tsev uas kho zoo log, zoo siv ua lub tsev nyob, zoo raws vajtse cov kevcai teem rau hauv zos thiab kom muaj fais fab, cua so/txias txaus.  Tus tswv tsev muaj txoj luag haujlwm los saib kom koj lub tsev tsim nyog nyob taus.  Yog koj tus tswv tsev tsis kho tsev, yeej muaj tej yam uas koj ua tau kom nws kho cov teebmeem ntawd.  Yog nws tsis yog xwm ceev, ua li cov hauv qab no.

Yog hais tias nws yog xwm ceev, hu rau koj lub hoobkas kws lijchoj legal aid sai li sai tau. Xwm ceev yog tej yam xws li tsis muaj fais fab, cua so, tsis muaj qhov cub ua noj lossis ci nqaij, qhov viv tsis ua haujlwm, tsis muaj dej kub, lossis muaj daim ntawv npaj yuav muab lub tsev kaw tsis pub neeg nyob.