Kuv Puas Muaj Feem Tau Kev Pab Ntawm VRS?

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no piav tias cov kev pab kom ua tau haujlwm (VRS) yog dabtsi, leejtwg thiaj muaj feem tau thiab yuav ua ntawv thov li cas?