Kuv Puas Muaj Feem Tau Kev Pab Ntawm VRS?

Tus sau
Education for Justice

Tseemfwv tsab cai Rehabilitation Act hais tias yuav tsum muab nyiaj los pab txhim kho cov neeg uas muaj xiam oob qhab. Cov kev pabcuam no muaj feem pab tau koj kom tau lossis tuav koj txoj haujlwm. Hauv Minnesota, qhov Vocational Rehabilitation Services (VRS) muaj kev pabcuam rau cov tib neeg uas muaj kev xiam oob qhab ntawm lub cev thiab/lossis txoj kev xav uas xav mus ua haujlwm.